Vant disiplinærsaker i NKKs Appellutvalg

Det forrige styret i NYTK utestengte dagens styreleder i NYTK (Ingrid Helene Østvold), nestleder (Anita Villen Lie) og nestleder i avlrsådet (Dora Benedek) fra NYTK rett før årsmtet i april 2011. Utestengelsene var begrunnet på litt forskjellige måter, men hovedpoenget i forhold til alle var at de «motarbeidet NYTK». Utestengelsene skjedde uten at de tre fikk mulighet til å uttale seg til det daværende styret i NYTK før de var fratatt medlemsskapet i NYTK for 5 år.

Utestengelsene ble så annonsert på NYTKs hjemmeside, i e-post til alle medlemmene og på NYTKs Facebookside. Denne måten å gjøre dette på var en av flere grunner til at det tidligere styret i NYTK måtte gå på årsmøtet i
april 2011. (Styreleder Henny Lidal, nestleder Inger Storstad, Liv Scheldrup, Nina Østli, Linda Fluge Rydland og May Elise Fjellheim)

Alle de tre utestengte anket til NKKs Appellutvalg, som enstemmig har frikjent de tre oppdretterene:

Begrunnelsen lyder:
«Appellutvalget mottok anken i mars 2011. Det er fra Appellutvalget sendt flere brev til NYTK og etterspurt dokumentasjon på saksgangen mellom klubben og de tre som ahr anket. Appellutvalget mottok ankene i en periode hvor NYTK hadde et  interimstyre. ved ekstraordinært årsmøte i NYTK 11.09.2011 ble det valgt nytt styre for klubben.

Appellutvalget har behandlet saken i to møter. I møte 20.09 var vedtaket i Appellutvalget følgende: «Enstemmig Appellutvalg vedtok å sende brev til det nye styret og be om å få oversendt saksdokumentene. Hvis styret ikke kan dokumentere at det har vært saksgang mellom partene som viser at de ankende ble gjort kjent med at det ble vurdert disiplinærsak eller gitt muligheter til å uttale seg, vil Appellutvalget ta ankene til følge og oppheve eksklusjonene.»
Appellutvalget mottok 18.10 en e-post fra NYTK v/sekretær Helene Søntvedt der klubbens nye sekretær opplyser at det ikke foreligger noen dokumentasjon som viser saksbehandling mellom det tidligere styret og de ekskluderte medlemmene.
Saken ble sluttbehandlet på Appellutvalgets møte 24.10.2011.
Vedtak: Et enstemmig Appellutvalg vedtok å ta anken fra Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie og Dora Benedek til følge. Vedtak om utestengelse for 5 år fra Norsk Yorkshire Terrier Klubb oppheves.

Begrunnelse for vedtaket:
Vedtaket begrunnes i saksbehandlingsfeil. NYTK har ikke kunnet fremlegge dokumentasjon på korrespondanse mellom partene i disiplinærsaken slik NKK’s lover | 7-1 krever. I enhver sak er det viktig å holde fast ved prinsippet som ligger til grunn for | 7-1 om at «De avgjørelsen kan få betydning for skal alltid gis anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes.»

 

Om Styreleder

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar