Rettningslinjer fra styret til avlsrådet

Avlsrådet er en fagkomite, et arbeids- og rådgivende organ i rase og avlsspørsmål.

Avlsrådet skal jobbe med rasen Yorkshire Terrier.

Avlsrådet utfører sitt arbeid og gir sine råd innenfor rammen av Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK)s lover, vedtatte avlsmål og oppgaver som følge av vedtak truffet i styret i NYTK.

Ansvaret for avl ligger helt og holdent hos oppdretter.

Målsetting:

Å arbeide for å bibeholde Yorkshire Terrier rasetypisk i relasjon til standarden.
Å arbeide for å redusere arvelige defekter og sykdom hos rasen.
Å arbeide for at rasen gemytt bevares i henhold til rasestandaren.
Å arbeide for å opprettholde rasens genvariasjon.

Oppnevnelse av avlsråd:

Styret i NYTK oppnevner avlsrådet.

Avlsrådet skal bestå av 1 leder og 4 medlemmer. Leder sitter i 2 år. Medlemmer sitter i ett år av gangen.

Avlsrådet skal bestå av leder,nestleder, sekretær, arkivar og flerfunksjonsmedlem.
 Styret utpeker leder av avlsrådet. Styret utpeker også en nestleder som sitter i 2 år. Av hensyn til kontinuitet i avlsrådet sitter nestleder første gang i et 1 år.

Avlsrådet rapporterer til NYTKs styre.

Leder er ansvarlig for å innkalle avlsrådet til møter og utarbeidelse av saklister.

Avlsrådet er underlagt taushetsplikt mht sensitive opplysninger avlsrådet får gjennom sitt arbeid.

Arbeidsinstrukser og virke for avlsrådet:

Svare på konkrete spørsmål om avl. Disse skal så langt det er mulig besvares innen en måned og svaret skal være skriftelig og avgjørelsen begrunnet.

Registrere og arkivere opplysninger om rasen helsestatus og arvelige sykdommer.

Arbeide for å kartlegge rasens genevariasjon.

Informere om sykdommer og defekter som påvirker rasen igjennom medlemsblad eller hjemmeside.

Registrere og arkivere utstillingsresultater, med ansvar for mestvinnendelister.

I god tid før årsmøte gi skriftlig årsberetning om rasen og sitt arbeid i året som gikk.

Avlsrådet skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte skal oppfylle klubbens avlsmål.

I tillegg kan avlsrådet pålegges arbeidsoppgaver av styret, som inngår i klubbens avlsstrategi.

Offentliggjøring.:

Offentliggjøres statistikker og avkomsgranskinger, skal dette gjøres i generell og anonym form og materialet må være representativt og bygge på dokumenterbare opplysninger.

Legg igjen en kommentar