RESULTATER NYTK HELSEUNDERSØKELSE 2012-2013 HUNDER MED STAMTAVLEREGISTRERING

GENERELT

NYTK fikk inn ca 400 svar totalt. I 209 svar har eier krysset av for NKK-registrert stamtavle. I 14 svar har eier svart for flere hunder i samme skjema. Til sammen utgjør disse 14 skjemaene ca 38 hunder, altså 24 hunder ”ekstra”. Vi har også tatt med 21 svar hvor eier IKKE hadde krysset av for NKK-registrert stamtavle. I disse har eier krysset av for at hunden brukes til utstilling. (Kun et svar gjelder hund yngre enn 1 år). Vi har gått ut fra at eier enten har glemt et kryss, eller at hunden er registrert i utlandet. For eks: Svar nr 1 i undersøkelsen er et av disse, samt et svar hvor eier sier klart i fra at hunden er registrert i SKK. Vi har derfor talt opp 230 svar for ca 254 hunder.

At det står ”ca” 254 hunder betyr ikke at vi ikke aner hvor mange hunder som er med i undersøkelsen. Felles for alle 230 svar er at eier kan ha to like gamle hunder av samme kjønn som veier det samme og svare for begge uten at vi merker forskjell. Men det er litt vanskeligere å se hvor mange det er svart for når alle står i samme skjema, selv om vi ved hjelp av informasjon om vekt og kommentarer fra eier kan fastslå mye. Men ”in the end” så kan vi ikke vite med 100% sikkerhet om det er snakk om 254 eller 255 eller 256 hunder. Det dreier seg maks om noen få hunder, om noen overhodet. Hvis tallene presenteres utad med disse hundene inkludert går det an å si dette på en klar måte. Et annet alternativ er å stryke de svarene hvor vi er mest usikre på antallet det er svart for.

Det at vi har 14 svar for 38 hunder påvirker måten vi fremstiller svarene. Vi har lagt vekt på at styret skal ha presis informasjon. (Vi har ikke hatt tid til å vurdere hvordan dette best kan presenteres utad). Under presenterer vi først telleresultatene. Så sier vi mer om hva vi ønsker at styret vurderer til slutt.

HVORDAN VI HAR ARBEIDET

Vi førte alle 810 sider fra PDF inn i en telletabell. Vi plukket deretter ut hunder med stamtavle og laget en egen tabell på 10 sider. Denne er kvalitetssikret av Anette og Inger. Vi oversender telletabellen hvis styret ønsker det. Vi kunne også laste resultatene i xl fra easyquest men dette fungerte dårlig pga utformingen av spørsmålene (tekst i svar) og blanding av svar for hunder med og uten stamtavle. Forsøk på å rydde i regnearket førte også til et PC-havari og da ble løsningen til slutt manuell telling.

Tallene som står med fet skrift under er telt av flere (som er enige om tallet). Resten er telt av Anette. Etter mange gangers telling er det neppe snakk om annet enn ubetydelige feil. Vi opplyser om noen av disse underveis under. Alt i alt mener vi det er ”godt nok” nå, jf at det er valgt en løsning som krever manuell telling og som til nå har krevd flere hundre timer med telling. Vi må nå komme videre med arbeidet med RAS.

Spørsmålene er forkortet – se vedlagte spørreundersøkelse for fullstendige spørsmål. Vi følger ikke rekkefølgen i spørsmålene slavisk under. Vi har ikke telt opp svar for absolutt alle spørsmål. Utelatt er bla ulykke, antall resultatløse paringer, antall avkom med hund av annen rase. Mer detaljert informasjon om for eksempel alder er utelatt fordi det tar for lang tid å kontrolltelle.

TELLERESULTATER

NB her beskriver vi telleresultater. Altså antall kryss som er satt for hvert svar. Vi har ikke gjort vurderinger av noe slag, kun telt. Et unntak: Hvis eier har latt være å krysse av for medfødt haleknekk og beskrevet det i kommentarfeltet har vi stort sett satt det inn som om det var krysset av for. I så fall står det ikke gjengitt som opplysninger fra eiere i kommentarfeltet. Ellers skriver vi klart under der leseren selv kan gjøre egne vurderinger.

 Antall svar

NYTK fikk inn 230 svar for ca 254 hunder (14 eiere svarte for ca 38 hunder i samme skjema)  Herfra dropper å skrive ”ca” hvert sted vi ikke 100% kan utelukke at det er med en hund til i svaret.

Bruk

Her er det naturlig å gå ut fra at eiere som har svart for flere hunder i samme skjema har svart for alle hundene sine. Altså at tallet til høyre gir riktigst uttrykk for eiers svar, og ikke at eier kun har svart for 1 hund og ikke de andre (tallet til venstre).

Familiehund                                                       230 – 254             (14 svar for ytterligere 24 hunder)

Utstilling                                                            66 – 75                 (5 svar for ytterligere 9 hunder)

Avl/oppdrett                                                      57 – 59                  (4 svar for ytterligere 2 hunder)

Dressur, Spor, Agility el terapi                             9                           (Ingen svar for flere hunder i 1 skjema)

NB: Herfra skriver vi ikke ”Ingen svar for flere hunder i 1 skjema”. Står det kun et tall i resultatet er det ikke aktuelt.

Født

Her er alle 254 hunder med, inklusive årstall fra skjemaer hvor eier svarte for flere eiere i samme skjema. De fleste som har svart for flere hunder har oppgitt årstall hund for hund. Vi tar med registreringstallene fra NKK her også, for disse er nyttige mht svarprosentberegninger (se under).

Fødselsår                                                   Hunder                                 Hunder registrert  i NKK

2013                                                                     5

2012                                                                     36                                           227

2011                                                                     34                                           137

2010                                                                     47                                           194

2009                                                                     43                                           114

2008                                                                     27                                           110

2007                                                                     16                                           67

2006                                                                     16                                           54

2005                                                                     9                                             47

2004                                                                     3                                             40

2003                                                                     4                                             48

2002 el før                                                           5

Ukjent år                                                              8

Totalt 253 hunder, dvs 1 i manko på 254 hunder. Det er muligens en hund til født i 2008 eller tidligere, men dette tar for lang tid å kontrollere.)

Kjønn

Tisper                                                    134 – 138                             (3 svar for ytterligere 3 tisper)

Hannhunder                                            101 – 103                             (1 svar for ytterligere 2 hannhunder)

Ikke svart                                                 5  –  13                               (6 svar for 8 hunder hvor vi ikke kan fastslå kjønn)

Totalt: 240 kryss i 230 svar, fordi noen har krysset av for både hannhund og tispe i samme skjema. 240 kryss er for ytterligere 13 hunder, dvs totalt 253 hunder. (Dvs 1 i manko på 254 hunder. Tallet 254 stemmer.)

Vekt      

Her har vi kun tatt med hunder hvor eier har oppgitt både alder, kjønn og vekt. Totalt 88 tisper og 58 hannhunder. Svar for hunder født 2012 og 2013 er ikke tatt med fordi de neppe er ferdig utvokst, heller ikke svar hvor eier har gitt opplysning om flere hunder i samme skjema (fordi det er håpløst å vite hvilket kjønn som veier hva):

Tisper mindre enn 2,3 kg                                14

Tisper 2,3 tom 3,2 kg                                     49

Tisper over 3,2 kg                                         25

Hannhunder mindre enn 2,3 kg                       4

Hannhunder 2,3 tom 3,2 kg                             26

Hannhunder over 3.2 kg                                  28

Øre

Øremidd                                                             7

Nedsatt hørsel                                                    1

Hengeøre(r)                                                        25

Øyne

Tette tårekanaler, inngrodde øyehår osv               26

Nedsatt syn                                                         1

Øyelyst                                                               2

Tenner/Kjeve

NB: Når det er satt kryss på diagnoser og eksteriørfeil av en eier som har svart for flere hunder i samme skjema må leseren selv vurdere fra resultat til resultat hva som er ”riktigst” av de to tallene som er opplyst.

Overbitt                                                          6 – 7                      (1 svar for ytterligere 1 hund)

Underbitt                                                        7

Bittfeil som er helseproblem                            

Trukket melketenner                                       106 –129              (7 svar for ytterligere 13 hunder)

Fjernet tannsten hos veterinær                        94 – 108              (7 svar for ytterligere 14 hunder)

Problemer med løse tenner                             18 – 23                 (2 svar for ytterligere 5 hunder)

Tungen hengende ute                                     22                           (2 svar for ytterligere 5 hunder)

Over tannfelling, mangler voksne                     26

Eier har ikke telt antall tenner                          61                           (1 svar for ytterligere 2 hunder)

Luftveier

Nesemidd                                                      5

Kennelhoste                                                   4

Harker/hoster                                                71 – 77                  (3 svar for ytterligere 6 hunder)

Tracheal Collaps                                            5

Halsbetennelse med mer                                1

 

Fruktbarhet:

Hunder med avkom:

Tisper med avkom                                          39 – 43                 (4 svar for inntil ytterligere 4 tisper).

Hannhunder med avkom                                 13 – 16                  (3 svar for inntil ytterligere 3 hannhunder)

Hunder med avk. Kjønn uvisst                          5 – 20                  (5 svar for inntil ytterligere 15 hunder*)

*I 5 svar for 15 hunder er det krysset av for både hannhund, tispe og avkom. Vi vet ikke hvor mange som har avkom, eller om det er hannhunden eller tispen som har avkom.

NB: I forhold til resten av undersøkelsen er nok spørsmålet om hunden har avkom det spørsmålet hvor svar for flere hunder i samme skjema fører til mest utydelig resultat. Det er derfor ikke aktuelt å si noe om antall keisersnitt pr fødsel, for eksempel.

 

Tisper:

Keisersnitt (før eller e at fødsel i gang)         10 – 15                  (4 svar for ytterligere ca 5 tisper).

Innbildt drektig 1 gang                                      3

Innbildt drektig mer enn 1 gang                      11

Livmorbetennelse etter løpetid                       6

Livmorbetennelse etter paring                        1

 

Fra kommentarfeltet: 4 tisper har fjernet livmor i forbindelse med livmorbetennelse etter løpetid, 1 etter paring eller etter keisersnitt.

Hannhunder:

Har kun 1 testikkel                                             4

Kastrert pga medisinske årsaker                    6 – 7                       (1 svar for 3 hunder, 1 muligens hannhund)

Kastrert pga adferd                                           5

 

Skjelett PL

Der eier kun har krysset av for at hunden har plager/smerter men ikke for at den verken har PL eller er PL-fri, regner vi med at svaret ikke har noe med PL å gjøre. Dette gjelder 4 svar – som altså ikke er medregnet noe sted i det følgende.

PL Undersøkt, resultat ikke oppgitt av eier   6

PL Fri                                                                    52 – 61                  (6 svar for ytterligere 9 hunder)

Har PL – grad ikke oppgitt av veterinær        11 – 12                  (1 svar hvor 2 iht eier har PL. 12=riktig)

Har PL – grad oppgitt av eier                          25

Antall undersøkte hunder                                 94 – 105               (summen av alle 4 tall over)

Antall hunder med PL diagnose                     37                           (summen av tallene ”Har PL” over).

PL-Grad der eier har oppgitt grad   (25 stk jf over):                    (ingen hadde 1/3 el 3/1, 2/3 el 3/2.)

1/0 el 0/1                                                             6

1/1                                                                        4

0/2 el 2/0                                                             2                             (6 og 7 måneder gamle)

1/2 el 2/1                                                             1

2/2                                                                        3                             (1 på 3 måneder)

0/3 el 3/0                                                             4                             (1 på 7 måneder)

3/3                                                                        5                             (1 på 9 måneder)

Er operert for PL                                                6

Bedre etter operasjon                                       4

Usikker                                                                1

Ikke bedre                                                           1

NB: Mht operasjon kan det være interessant å se på tallene for hunder uten stamtavle også. Ca-tallene her er: 8 operert, hvor 5 er bedre, 2 er usikker og 1 ikke er bedre. (Ikke kontrolltelt).

Knapt merkbare smerter/plager pga PL       18

Smerter iblandt                                                  7

Daglige smerter                                                 2

 

Skjelett – Hale

Skjev hale pga kjent skade                              5 – 7                       (1 svar for ytterligere 2 hunder)

Skjev hale uten kjent årsak                              6

 

Hud

Håravfall pga kløe                                             6

Eksem                                                                  6

Allergiske hudreaksjoner                                 13 –15                   (1 svar for ytterligere 2 hunder)

Parasitter annet enn flott                                  3

Hårsekkmidd                                                     

 

Andre helseproblermer

 

Urinveisinfeksjon                                                              15

Epilepsi                                                                1

Krampeanfall uten epilepsidiagnose            4 – 6                       (1 svar for ytterligere 2 hunder)

Jurkreft/svulster                                                  4

Prostataproblemer                                            1 – 4                       (1 svar for ytterligere 3 hunder)

Mage/tarmproblemer                                        5

Hjertefeil/hjertesykdom                                    1

Nyresykdom                                                       2

Leversykdom                                                      1

Problemer med forben                                    3

Korsbåndskade                                                  1

Hoftefeil                                                                              5

Ingen hunder hadde Diabetes, Prostata/testikkelkreft, Osteprorose eller stoffskifte/hormonfeil.

Fra kommentarfeltet: Lungeproblem, hjerneslag, periondontitt, veldig dårlige tenner nevnes av flere eiere, analkjertelproblem anbefalt operert, sprukket analkjertel, Discoid Lupus Erythemartosus (immunsykdom – angriper hud rundt nese). PL 0/3 pga ulykke. Kroniske smerter pga forkalkninger på alle nakkevirvler. To hunder antas ha TC av hhv eier og veterinær. Behandlet for Cushing. Operert etter katteangrep, nedsatt syn. Mageproblemer første år borte etter bytte av fôr. Se også kommentarene for hunder som er avlivet pga sykdom under, samt kommentarer ang fertilitet over.

 

Eiers vurdering av hundens helse

Her er det naturlig å gå ut fra at eiere som har svart for flere hunder i samme skjema har gjort en totalvurdering av hundene sine. Altså at tallet til høyre gir riktig uttrykk for eiers vurdering, og ikke at eier kun har svart for bare en av hundene sine og ikke vurdert de andre (tallet til venstre).

Meget bra                                                            191 – 210             (12 svar for ytterligere 19 hunder)

Meget bra/bra                                                     1 – 4                      (1 svar for ytterligere 3 hunder)

Bra                                                                        23

Bra/Middels                                                         1 – 3                      (1 svar for ytterligere 2 hunder)

Middels                                                                7

Dårlig                                                                   1

Meget Dårlig                                                       1

Ikke svart                                                             5

Totalt                                                                    230 svar + for ytterligere 24 hunder i 14 svar = 254 hunder

 

Temperament

Også her er det naturlig å gå ut fra at eiere som har svart for flere hunder i samme skjema har gjort en totalvurdering av hundene sine og at svaret representerer alle.

Bjeffer lite                                                                            133 – 142             (9 svar for ytterligere 16 hunder)

Er kjælen og tillitsfull overfor oss i husstanden           216 – 239             (13 svar for ytterligere 23 hunder)

Er glad i å leke og lærer gjerne dressur/triks                               175 – 195             (12 svar for ytterligere 20 hunder)

Er skeptisk eller aggressiv overfor fremmede            32 – 36 (2 svar for ytterligere 4 hunder)

Er aggressiv overfor andre hunder                                                 21 – 22                (1 svar for ytterligere 3 hunder)

Ikke svart                                                                                1

NB: Flere eiere har krysset av på flere svaralternativer. Totalt antall svar overstiger derfor 254 hunder.

Fra kommentarfeltet: Fantastisk gemytt. Svært godt gemytt og helse. Aggressiv kun mot store hunder. Skeptisk hund pga dårlig sosialisering hos oppdretter. Fantastisk glade og sosiale. Stum, kan ikke bjeffe. Veldig nervøs hund. Fantastisk gemytt. Frisk med et fantastisk gemytt. Godt gemytt. Lite sosialisert og skeptisk hund. Separasjonsangst. Verdens beste hund! Dårlig pregning fra oppdretter og aggressiv mot hunder og barn. Aggressiv mot/redd for mindre barn. Mer leken og glad hund etter sterilisering.

Eiers tilfredshet

Også her er det naturlig å gå ut fra at eiere som har svart for flere hunder i samme skjema har gjort en totalvurdering av hundene sine og at svaret representerer alle.

Godt fornøyd med hunden min                                      196 –215              (11 svar for ytterligere 19 hunder)

Problematisk adferd innimellom men går greit            32 – 34                (1 svar for ytterligere 2 hunder)

Problematisk adferd mye av tiden                                     0

Ikke svart                                                                                 6 –7                    (1 svar blankt for ytterligere 1 hund)

Noen eiere har krysset av på flere alternativer. For eksempel både godt fornøyd og at hunden har tidvis problematisk adferd. Dette gjelder ca 3 stk. Totalen overstiger derfor totalt antall hunder (254) tilsvarende.

Hunden lever ikke lengre

Naturlig død pga alderdom                                             1

Ulykke                                                                                 3

Temperamentsproblem                                                   0

Familiesituasjon, omplasseringsproblemer o.l           1

Sykdom                                                                                             6

Totalt                                                                                    11           (1 svar for 3 hunder presiserer at kun 1 er død).

Fra kommentarfeltet: Avlivet pga hjerneslag, Avlivet pga lam i bakbena/skiveutglidning rygg. Avlivet pga nyresykdom. Avlivet pga PL, tann og kjevefeil samt Cherry Eyes. Avlivet pga Kerato Conjunctivitis Sicca (tørre øyne). En avlivning pga sykdom er ikke spesifisert.

NYTK- medlemskap

NYTK har nå ca 300 medlemmer. Det er 93 kryss for at eier er medlem av NYTK. Dette betyr ikke at 93 medlemmer har svart. Noen medlemmer har sikkert flere hunder og har fylt ut et skjema for hver av de. Antallet medlemmer som har svart er nok derfor lavere enn 93. Tallet viser imidlertid at de fleste svarene kommer fra eiere som ikke har krysset av for medlemskap i NYTK.

Svarprosentberegning:

I mangel av et sikkert tall på hvor mange Yorkshire Terriere som lever i Norge i dag har vi sett litt på hva andre klubber har gjort. Der har flere gått ut fra registreringstallene hos NKK. Fordelen ved å gjøre det på denne måten er at vi får et enkelt sammenligningsgrunnlag til neste gang vi skal foreta en helseundersøkelse.

NKK har registrert 802 hunder i siste femårsperiode (2008 tom 2012). Vi fikk svar for ca 187 hunder født i denne perioden. Dvs en svarprosent på ca 23,3% for hunder født 2008 tom 2012.

NKK har registrert 256 hunder i femårsperioden 2003 tom 2007. Vi fikk svar for ca 48 hunder født i denne perioden. Dvs en svarprosent på ca 18,8% for hunder født 2003 tom 2007.

Det er mange måter å regne dette på – tallene står over (år for år) i tilfelle styret ønsker å gjøre det på en annen måte. Det passer imidlertid godt å dele opp i to 5-årsperioder slik vi har gjort. Hvis styret bestemmer at vi skal stryke svar (se under) vil svarprosenten selvsagt gå ned.

KOMMENTARER TIL STYRET

Helseundersøkelsen er en ”major event” for NYTK og det er naturlig at avlsrådet involverer styret i viktige beslutninger.

Vi har tatt utgangspunkt i at resultatene vil bli publisert overfor medlemmene – i en eller annen form, på en eller annen måte. Men presiserer for ordens skyld at det i siste omgang styret som bestemmer om resultatene skal ut til medlemmene eller om de skal beholdes som intern informasjon. Vi synes også det er naturlig at styret bestemmer hvordan resultatene best kan presenteres utad overfor medlemmene. Det være seg med ord, med tall, med tabeller osv.

For hunder uten stamtavle har vi kun foreløpige tall.

Det er mange klubber som har fått gjennomført helseundersøkelser. Avlsrådet har ikke sammenlignet  hvordan NYTK kommer ut mht svarprosent i forhold til disse, eller på hvordan andre klubber har brukt sine resultater. Men det generelle inntrykk er at resultatene presenteres ”som de er”, og at det er greit også der undersøkelsen er laget av klubben selv. Det som er viktig er å ikke gi uttrykk for at ”vi nå vet hvordan ting er” ut fra resultatene, for da er vi fort over i å ta munnen for full. Det er også viktig å gi informasjon om eventuelle feilkilder. Men når dette gjøres på riktig måte er det ingenting i veien for å publisere resultatene.

Vi synes det er riktig at styret bestemmer om de 21 svarene fra eiere som stiller ut hunden og ikke har krysset av for stamtavle skal telle med eller ikke. Strykes de må resultatene for de 21 trekkes fra, spørsmål for spørsmål. Det vil ta en del tid å justere tallene.

Avlsrådet har ikke laget noen kommentar til resultatene. Det er ikke sikkert at det er nødvendig, eller riktig heller. Her er det som sagt veldig viktig å ikke ta munnen for full og vi har ikke tid til å arbeide med dette nå. Hva som er ”mye” og ”lite”, eller ”bra” og ”dårlig” må uansett være ut fra hva vi har antatt fra før om vår egen rase, jf at vi ikke sjekker hva som er vanlig på andre raser. Vi overlater dette med kommentarer til undersøkelsen til styret.

Hvis styret ønsker å presentere medlemmene med tall går det sikkert an å gjøre det enda mer pedagogisk enn vi har gjort det over, uten å miste for mye presisjonsnivå. Bare vær obs på anonymiteten der det er svart for flere hunder i samme skjema. Det bør kanskje kun opplyses om antall ekstra hunder det er svart for, og ikke hvor mange svar de er hentet fra. For eks: På krampeanfall er det opplyst at 1 kryss stammer fra en eier med 3 hunder. Så ergo vet leseren at dette gjelder en eier som kanskje er oppdretter og som eier 3 hunder. Dette kan unngås ved at vi kun nevner antall hunder det er svart ekstra for og ikke antall eiere/svar.

Presentasjonen av tallene overfor medlemmene ville bli lettere å fremstille enkelt hvis vi stryker de 14 svarene for 38 hunder. Noen av disse 14 svarene er som sagt ganske klare mht antall hunder og kjønn det er svart for. Vi nevner dette, så får styret ta stilling til hva de vil . (Vi bruker disse svarene i RAS).

Et alternativ til å presentere tall overfor medlemmene er å kun utrykke resultatene med ord. Altså heller oppsummere enkelte hovedtrekk i mer generelle ord/mengdebeskrivelser i stedet for tall. Det høres kanskje enkelt ut, men før styret bestemmer seg: prøv å si noe om PL-resultatene med ord uten å angi tall/nøyaktige antall – hvor det du sier ikke blir feil. Det er kanskje mindre arbeidskrevende å bare presentere tallene og si litt om hvordan vi kom frem til de, slik vi har gjort over?

Styret må gjerne vurdere om enkeltresultater kanskje ikke er så interessante å presentere utad. Feks pga uklarhet, liten relevans eller få svar.

Avlsrådet møter gjerne styret for å snakke om undersøkelsen hvis det er ønskelig. For ordens skyld nevner vi også at avlsrådet står samlet bak denne oversendelsen til styret.

430998_264170633664760_344947306_n

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar