Referat styremøte 18.03.21

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 18.03.21
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Franziska Walter
Ikke til stede: Lena Lystrup og Louise Aasen, gitt ok på saker
Referent: Ingrid Helene Østvold
——————————
Saksliste:
Sak 1: Opprette mandat Regnskapsgruppe
Sak 2: endre informasjon hjemmeside
Sak 3: ønske nye styremedlemmer velkommen
Sak 4: gave avsluttende styremedlemmer
Sak 5: Søknad sentral registrering kjent status PL og Prdc PRA
Sak 6: Online påskeutstilling
 
——————————
Styret ble enige om:
Sak 1: Mandat Regnskapsgruppe
Bakgrunn: Tilbakemeldinger kan tyde på at enkelte av NYTKs medlemmer har problemer med å forstå klubbens regnskaper. Uenighet om hva klubben bruker penger på må løses på årsmøtet, men styret ønsker å se nærmere på bla regnskapets oppsett for å forsikre seg om at dette er riktig.
NYTK velger revisor på årsmøtet, som iht lovene «bør» være regnskapskyndig. NYTKs revisorer har i alle år vært ansett som vel kvalifiserte. NYTK har også hatt kasserere med økonomikunnskap. NYTK har fulgt samme oppsettet for regnskapet de siste ca 10 årene. Vi har i tillegg fått råd fra andre, inkl NKK. Se også styremøteprotokoller i forbindelse med årsmøtet for 2020 (som ble avlyst) hvor styret fulgte opp flere årsmøteforslag. Enkeltmedlemmer har ikke innsynsrett i bilag til regnskapene osv (styret står ansvarlig overfor årsmøtet) men styret har bla publisert kontoutskrifter for 2019 anonymiserte mht personopplysninger og med forklaringer/kommentarer etter anmodninger om innsyn.
Oppnevnelse: Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: Anette Jahr (medlem NYTK), Thomas Rene Andersen (kasserer NYTK) samt 1-2 ytterligere medlemmer som disse 2 utpeker. I tilfelle 4 medlemmer og stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Gruppens mandat: Gruppen skal utrede behovet for endringer i regnskapets oppsett. Hvis det foreslås endringer, skal det svares på hvordan dette påvirker tidligere års regnskaper. Foreslå maler for retningslinjer kasse/kontanter, varelager, arrangement regnskap, tillitsvalgtes dekning av utgifter osv. Presenter dette på en måte som ikke-regnskapskyndige kan forstå, jo kortere jo bedre. Gruppen skal ha fokus fremover, på hvordan vi bli enda bedre fremover.
Utenfor mandatet: Spørsmål om hvordan klubben bør disponere sine midler er årsmøtets oppgave via vedtagelse av klubbens budsjett. Gruppen kan bruke tidligere års bilag mv for å få økt forståelse, men skal ikke foreta noen «generalrevisjon» av alle tidligere regnskaper, jf at dette i så fall burde gjøres av feks en betalt offentlig revisor utpekt av årsmøtet.
Taushetsplikt: Medlemmene i gruppen står fritt til å kommunisere med andre, men skal ikke dele dokumenter som ikke er publisert på nytk.no til andre. Medlemmene av gruppen har i alle tilfeller taushetsplikt mht personopplysninger vedr andre medlemmer mv som de ev får tilgang til via gruppens arbeide.
Svarfrist: Styret ønsker en tilbakemelding senest 1. mai 2021.
Medlemmene av gruppen bes signere en utskrift av mandatet og returnere det til styreleder.
 
Sak 2: Endre informasjon på hjemmesiden i henhold til saker som ble vedtatt på årsmøte 2021.
 
Sak 3: Styret i NYTK ønsker Louise Aasen velkommen som styremedlem og Franziska Walter som vara i styret.
 
Sak 4: Styret i NYTK takker Veli Orre for sitt lange engasjement i styret i NYTK. Han fortsetter å hjelpe til med ulike arrangementer.
Styret i NYTK takker Jeanette Bruserud for sitt engasjement i styret.
Styret ble enige om gavekort pålydende 1000,-.
 
Sak 5: Styret gir Sunnhetsutvalget i NYTK ansvar for å sammenfatte en søknad som sendes til Norsk Kennel klub’s Hovedstyre / Sunnhetsutvalg med kjent status på PL og prdc-PRA som registreringsvilkår.
 
Sak 6: Dommer Jiri Hallonen har takket ja til å dømme en online påskeutstilling. Kort påmeldingsfrist 26. mars.
Påmeldingsavgift 100,- pr hund
Jiri Hallonen ønsket 1 års medlemskap i NYTK som honorar som styret innfrir.
Legger ut informasjon på hjemmeside og NYTK FB side.
 
 
Sted.: Fenstad
Dato: 18.03.21
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar