Referat styremøte 12.01.21

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 12.02.21
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Rasespesial 2021
Sak 2: Årsmøte 2021
Sak 3: Kalenderkampanje
Sak 4: Raseklubbenes Felles Allianse
Sak 5: Regnskap 2020 / Budsjett 2021
Sak 6: Varelager
Sak 7: Styret fremlegger saker til Årsmøte
Sak 8: Sunnhetsutvalget fremlegger saker til Årsmøte

——————————

Styret ble enige om:

Sak 1: Pga Covid-19 og smittevern så får ikke Norsk Yorkshire Terrier klubb lov til å holde innendørs rasespesial 6 mars 2021. NYTK har flyttet rasespesialen etter anbefaling fra NKK til 21 august 2021.
Dette er samme helg som NKK Lillehammer.
Rasespesialen vil bli holdt da på Lillehammer.
Vi kontakter forskjellige campingplasser og avtaler om egnet område der det også vil være enkelt for camping, overnatting i hytte.

Styret fikk tips om å leie inn f.eks en russegruppe til å være smittevernvakter hvis ikke frivillige stiller opp for dugnad. Dette vil vi undersøke.
Styret takker for alle dommerforslag som har kommet inn og vi vil ta kontakt med forskjellige og høre om hvem som kan og ønsker å dømme vår rasespesial.

Mer informasjon om dette kommer så fort vi har alt klart.

Sak 2: Pga samme grunn som rasespesialen så får ikke NYTK lov å avholde årsmøte der man har personlig oppmøte 7 mars 2021.
Norsk Kennel klubb forbereder informasjon til klubbene med informasjon om årsmøte. Det vil bli holdt digitalt årsmøte, vi må finne ut hvilken digital plattform som skal bli brukt. På sikt er jo dette bra hvis man i senere tid også kan holde digitale årsmøter så vil man kunne ha større deltagelse fra medlemmer fra hele landet.

Medlem Kim Lohne har sendte henvendelse og forslag til digital plattform som vi vil vurdere.
«I forbindelse med at pandemien fremdeles vil være pågående over lang tid, og det kommer plutselige nedstenginger av samfunnet, foreslår jeg at styret ser på digitale løsninger for gjennomføring av årsmøte. https://www.digitalearsmoter.no/

 Her vil klubben trolig oppleve mye høyere deltakelse fra medlemmer, da man slipper å reise til andre siden av landet for å delta.
De som reiser er gjerne oppdrettere og personer som kommer kun for å stemme på sin sak.
Ved at flere medlemmer deltar kan man få opp engasjementet og unngå at enkelte ikke føler seg hørt.
Det er gjerne mange medlemmer som sitter med gode innspill. Slik blir klubben representativ for alle.

 Med vennlig hilsen,

Kim Lohne»

Styret takker for innspill.
Saker til årsmøte og forslag til medlemmer på valg er fristen 1 februar 2020.

Mer informasjon om hvilken digital plattform som vil bli brukt blir lagt ut på www.nykt.no

Sak 3: NYTK legger ut kampanje på å betale medlemskapet innen 1 februar så er man med i trekningen om å vinne kalender for 2021 med Yorkshire Terriere.

Sak 4: Norsk Yorkshire Terrier klubb har fått henvendelse fra Raseklubbenes Felles Allianse om å bli med. Formålet med alliansen er å diskutere saker av interesse for raseklubbene og bistå hverandre til økt forståelse og gjennomslag. RFA jobber for å koordinere klubbene slik at raseklubbenes stemme blir tydeligere, særlig inn mot NKK.
I RFA forsøker vi å komme til enighet slik at vi får større gjennomslag for saker, men den enkelte klubb står helt fritt, ingen er bundet av det som bestemmes i alliansen. 

Styret vurderer deltakelse i alliansen til å være verdifullt og hensiktsmessig for Norsk Yorkshire Terrier klubb. NYTK ble med i RFA 12.01.2020
Alle klubber som deltar i alliansen betaler en krone per medlem (per 31.12.xx) per år.
Ingrid Helene Østvold og Lena Lystrup er klubbens representanter i alliansen.

Første sak NYTK var med og signerte var et felles brev fra RFA til NKK ang grunnkontingenten for 2021
Brevet som ble sendt til NKK kan leses her: http://www.nytk.no/wp-content/uploads/2021/01/Brev-til-NKK-om-Grunnkontingent-.pdf

Sak 5: Kasserer Thomas Andresen la frem regnskapet for 2020. Det stemte med årsoppgaven 31.12.20. Det ble lagt frem forslag til budsjett for 2021 som styret godkjente.
Regnskap er overlevert til revisor og vil blir lagt frem i innkallingen til Årsmøte 2021.

Sak 6: Kasserer Thomas Andresen har fått tilsendt 2 ganger i 2020 oversikt over varelager.
Han vil legge frem varelager og varebeholdning til årsmøte.

Sak 7: Styret ønsker å fremlegge disse sakene til årsmøte 2021 – sakene er fra 2020 og styret syns dette er gode saker som må tas med videre.
– Mestvinnerlister valp – Kun utstillinger godkjent av NKK teller. Resultatene tas fra NKK’s utstillingsweb hvor kun antall bedømte hunder oppgis og hvor kun resultater godkjent av NKK publiseres.

  • Styret i NYTK fremmer sak om å endre frist for årmøte i lovene.

Begrunnelse: Pr. dags dato står det i lovenes § 3-1 at «Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. april.» Styret ønsker å endre datoen til innen 01. juli hvert år, da har man flere helger til disposisjon hvis årsmøtet blir lagt i forbindelse med rasespesialen. Vi «mister» en del helger i forbindelse med påske og helligdager som er på våren.

Styrets forslag til vedtak: «innen 15. april» i NYTKs lover erstattes med «innen 1.juli».

Forutsatt at årsmøtet vedtar å endre dato ønsker styret å arrangere rasespesialen innendørs og kombinere rasespesial sammen med årsmøte.

Begrunnelse: NYTK ønsker at flere medlemmer skal kunne delta på årsmøte og ønsker å legge rasespesialen i forbindelse med Årsmøte. Styret ønsker også at vi holder rasespesialen innendørs og vil i den forbindelse forhåpentligvis øke antallet påmeldte siden det er innendørs og da vil ikke været være noen utfordring for arrangementet.

Sak 8: NYTK Sunnhetsutvalg fremlegger 2 saker til årsmøte 2021

  • NYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning av krav om kjent prdcPRA DNA-status og kjent patella lukserasjon på foreldredyrene som registreringsvilkår på rasen Yorkshire Terrier.

Sted.: Fenstad
Dato: 12.01.21
Referent: Ingrid Helene Østvold

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar