Referat styremøte 07.03.2021

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 07.03.21
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen, Veli Orre
Referent: Ingrid Helene Østvold
——————————
Saksliste:
Sak 1: Ekstra ordinært digitalt årsmøte Regnskap 2019
Sak 2: Innmelding i Norsk Terrier klubb
Sak 3: Medlemskampanje

——————————
Styret ble enige om:

Sak 1: Sak: Årsmøtegodkjennelse av regnskapet for 2019

Årsmøtet 2020 ble avlyst pga covid. Klubben har derfor ikke noe årsmøtevedtak som godkjenner årsregnskapet for 2019, eller budsjettet for 2020. Styret legger til grunn at det er ikke er nødvendig for årsmøtet å godkjenne budsjettet for 2020 jf at dette året allerede er omme.
Styret anser det dog nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å sørge for årsmøtegodkjenning av årsregnskapet for 2019. Styret kan iht NYTKs lover sende innkalling med 14 dagers varsel. At årsmøtet bes godkjenne årsregnskapet for 2020 før årsregnskapet for 2019 får neppe noen praktisk eller formell betydning.
NYTK har ikke regnskapsplikt i forhold til offentlige myndigheter. Regnskapskravet følger i stedet av NYTKs egne lover. Det er mulig å korrigere feil i 2019-regnskapet ved å justere 2020-regnskapet, jf bla regnskapslovens § 4-3. Det er dog ingenting som tyder på at dette blir nødvendig. Klubbens regnskap år for år er generelt svært enkelt, jf at klubben har få inntekts- og utgiftskilder. Regnskapet for 2019 skiller seg i så måte ikke ut fra tidligere års regnskaper. Regnskapet for 2019 ble i tillegg revidert og ble også lagt ut på nytk.no og i innkalling i YT-Nytt i tiden før årsmøtet 2020 ble avlyst. NKK har dessuten godkjent regnskapet for 2019 i forbindelse med ordningen med momskompensasjon som går via NKK.
Det er ingen grunn til å anta at det foreligger feil eller mangler ved det reviderte 2019-regnskapet som vil være vesentlige nok til å kunne påvirke regnskapet for 2020. Styret anser det derfor ikke påkrevd/nødvendig at årsregnskapet for 2019 godkjennes før årsregnskapet for 2020, som for tiden ligger til avstemming på obos-plattformen som sak på årsmøtet for 2021.
Styrets vedtak: Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for å sørge for godkjenning av regnskapet for 2019, så snart det er hensiktsmessig.

Sak 2: Utfallet på avstemming på pågående digitale årsmøte vil bli ansett på rådgivende for en evt. videre prosess med innmelding i Norsk Terrier klubb. (som en meningsmåling)

Styrets vedtak: Styret ser mer på dette etter endt årsmøte.

Sak: 3: Medlemskampanje – NYTK kommer til å ha medlemskampanje fremover, i første omgang så vil alle som betaler medlemskap i mars motta en NYTK pin.

Sted.: Fenstad
Dato: 07.03.21
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar