Referat og protokoll fra årsmøte

REFERAT OG PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2 APRIL 2011

1.                   INNLEDNING
Antall oppmøtte på årsmøtet var totalt 38 personer  – navneliste ble sendt rundt. Fra styret møtte: Henny Lidal (formann), May Elise Fjellheim, Linda Flugberg Rydland, Inger Storstad, Nina Østli og Liv Scheldrup. Styret v/Liv Scheldrup ønsket velkommen.

2.                  SAK 1: VALG AV ORDSTYRER
Årsmøtet valgte ordstyrer: Stein Hoel

3.                  SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLELSEN
Innkallelsen ble godkjent

4.                  SAK 3: VALG AV REFERENT OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL
Årsmøtet valgte referent: Anette Jahr
Årsmøtet valgte til å underskrive protokoll: Linda Pettersen og Anne-Lise Thorsen

5.                  SAK 4: VALG AV TELLEKORPS
Årsmøtet valgte tellekorps: Helene Søntvedt, Vigdis Hillmann Håkonsen

6.                  SAK 5: ÅRSRAPPORTEN
Linda Pettersen kritiserte styret for å tatt med hennes korrespondanse i årsrapporten som ble sendt alle medlemmene i innkallelsen til årsmøtet. Det ble påpekt av et annet medlem at dette var brudd på etiske regler for godt styrearbeid. Det ble votert over kritikken. Flertallet sluttet seg til denne kritikken. Styret var ikke enig i kritikken. Styreformann Henny Lidal leste årsberetningen.

Årsmøtet godkjente årsberetningen med det forbehold at styret skulle utelatt korrespondansen mellom Linda Pettersen og styret.

7.                  SAK 6: ÅRSREGNSKAPET

Styrets kasserer May Elise Fjellheim presenterte regnskapet. Hun har betalt privat kr 6.000,- for kursing i klubbens nyinnkjøpte regnskapsprogram. Hun bekreftet at klubben har MVA-fritak og at avtalen med York Centrum om salg av hundeartikler til medlemmene med inntekt til klubben ikke er en enerettsavtale for York Centrum.

Det ble stilt spørsmål fra medlemmene ved:

a)     Innkjøp av eget regnskapsprogram til et enkelt regnskap kontra bruk av gratis programvare

b)    Betaling av ca kr 9.000,- for York Club Magazine, en utgave til alle medlemmene, ettersom styreformannen er medredaktør i York Club Magazine/har eierinteresser der.

c)     At det ikke fremkommer noen inntekter til NYTK fra York Club Magazines annonser på NYTKs klubbsider

Styret mente at kostnadene var riktig prioritering av klubbmidlene. Styreformannen påpekte at hun ikke hadde noen problemer med å skille mellom klubbinteresser og egne interesser. Særlig pgra punkt b) over var årsmøtet kritisk til at styret ikke hadde benyttet den revisor eller vararevisor som ble valgt på forrige årsmøte og at regnskapet var revidert av en bekjent av styret. Styret forklarte at dette var grunnet pris på valgt revisor (kr. 10.000,-) og at vararevisor ikke fikk tid.

Årsmøtet godkjente ikke årsregnskapet med den begrunnelse at styret ikke har fulgt korrekt fremgangsmåte ved valg av revisor.

8.                  SAK 7: BUDSJETT
Styret trakk budsjettet ettersom det var utarbeidet under forutsetning av gjennomføring av utstilling/rasespesial som styret nylig avlyste.

9.                  SAK 8: INNKOMNE FORSLAG
Det ble reist kritikk for misvisende opplysninger fra styret angående klubblovfestede frister for å komme med forslag til saker og personer til valg på årsmøtet. Det ble også reist kritikk for manglende opprettelse av avlsråd og utstillingskomite. Et medlem reiste mistillitsforslag mot (1) dagens styre (2) dagens innstillingskomite, (3) det styret som er på valg på årsmøtet og (4) den instillingskomite som er på valg til årsmøtet, med følgende begrunnelse:

 

1. Styret behandler NYTK som sin egen eiendom og alle som er uenige med styret kritiseres, hånes, motarbeides eller oppfordres til å lage sin egen klubb.

2. Styret tyr til en rekke svært kritikkverdige ulovligheter for å ”beholde” sin posisjon, som utestengelser av medlemmer fra NYTK i 5 år, nektelse av å ta imot forhåndsstemmer til årsmøtet og nektelse av medlemmers rett til selv å møte og stemme på årsmøtet.

3. Styret misbruker NYTKs informasjonskanaler – både til å henge ut enkeltpersoner og til egen nytte.

4. Styret forvalter klubbens økonomi på kritikkverdig måte

5. Styret skjemmer ut NYTK overfor NKK ved sin fremgangsmåte

6. Styret støter fra seg medlemmer – både alminnelige hundeeiere og ressurser for rasen

7. Styret motarbeider alt som heter godt klubbarbeid ved sin fremgangsmåte.

Det ble også påpekt at det bare kan være en raseklubb Yorkshire Terrier i Norge tilknyttet NKK og at dette derfor var uholdbart. Mistillitsforslaget var utdypet skriftlig (vedlagt). Styret mottok dette og fikk tilbud om tid til å lese igjennom dette før avstemning over mistillitsforslaget. Det ble stemt over mistillitsforslaget som fikk 30 mot 8 stemmer og årsmøtet erklærte deretter styret som avsatt.  Styret valgte da å forlate årsmøtet. Styret beholdt innsendte forhåndsstemmer og fortegnelsen over oppmøtte.

Årsmøtet vedtok å endre verneting fra Karmøy til Oslo i tråd med det avgåtte styrets forslag, med mer enn ¾ flertall.

10. VALG AV INTERIMSTYRE

 

Årsmøtet valgte et interimstyre bestående av:

Styremedlem: Linda Pettersen
Styremedlem: Karianne Dyrberg
Styremedlem: Anneke Frydenberg
Styremedlem: Stein Hoel
Styremedlem: Anne-Lise Thorsen
Varamedlem: Vigdis Hillmann Håkonsen
Varamedlem: Ingunn Hovden

Årsmøtet valgte en valgkommite bestående av:
Medlem: Nils Bergseng
Medlem: Anette Jahr
Medlem: Helene Søndtvet
Varamedlem: Christin Thoresen

Årsmøtet drøftet dato for innkalling til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre i NYTK om ca 10 uker, men overlot fastsettelse av tidspunktet til interimstyret. Årsmøtet instruerte interimstyret om å trekke de ulovlige utestengelsene av Anita Villen Lie, Ingrid Helene Østvold og Dora Benedek dersom disse ønsker dette, ettersom disse ble summarisk utstengt ”for å skape ro i klubben” (sitat styreleder) kort tid før årsmøtet, uten mulighet til først å uttale seg til styret i NYTK, i strid med NKKs regler.

 

Anne Lise Thorsen                                    Anette Jahr (referent)                                    Linda Pettersen

(sign)                                                            (sign)                                                            (sign)

Legg igjen en kommentar