Referat fra NYTK’s årsmøte 24.03.12

REFERAT FRA  ÅRSMØTE I NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 24 MARS 2012.

Styreleder Ingrid Helene Østvold ønsket velkommen. Det var 10 fremmøtte på årsmøtet, hvorav 9 stemmeberettigede. Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene til saker til årsmøtet eller forslag til andre kandidater til valg. Det var innkommet 2 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.

SAK 1: VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, 2 TIL UNDERSKRIVELSE AV PROTOKOLL, 3 TIL TELLEKORPS:

Til ordstyrer ble valgt Karianne Dyrberg.

Som referent ble valgt Anette Jahr.

Til protokollunderskrivelse ble valgt: Christin Thoresen og Nina Grasmo.

Til tellekorps ble valgt Anita Villen Lien, Dora Benedek og Bjørg Hansen.

SAK 2: ÅRSBERETNING FOR 2011, se vedlegg 1 til innkallelsen.

Styreleder gjennomgikk årsberetningen fra innkallelsen og opplyste i tillegg om at NYTK nå har 221 medlemmer. Det forventes flere nye medlemmer innen kort tid.

Styreleder informerte om styrets arbeid i tiden fra innkallelsen til årsmøtet ble sendt ut, blant annet ny  ”ris og ros” funksjon på hjemmesiden og innhenting av mailadresser med tanke på portobesparelse. Etter at NYTK fikk eget organisasjonsnummer kunne hjemmesiden flyttes over til et domene som er eid av NYTK som klubb. Flyttingen har vært arbeidskrevende. Styret nevnte også ytterligere informasjon som skal legges ut på nytk.no, bla råd til kjøpere av Yorkshire Terrier valper, samt en egen ”spalte” for ofte stilte spørsmål med svar.

Avlsrådet informerte om sitt arbeid til nå, se også nytk.no. Avlsrådet vil legge ut forskjellige typer statistikk som kan være nyttig for oppdrettere. Hovedfokus fremover vil være spørreundersøkelsen om Yorkshire Terrierens helse som også skal sendes eiere som er medlem av NKK uten å være medlem av NYTK. Avlsrådet ønsker å benytte flest mulige mailadresser ved utsendelsen for å spare kostnader. Avlsrådet har bedt om tilbakemeldinger fra forsikringsselskaper og sett på uttalelser fra NKK/veterinærer osv mht hvilke spørsmål undersøkelsen bør omfatte. Avlsrådets understreket at avlsanbefalinger til oppdrettere er et ”levende dokument” som justeres etter hvert som avlsrådets arbeid tilsier dette. Spørreundersøkelsen vil trolig lede til slike justeringer. Avlsrådet har allerede vedtatt krav om undersøkelse av avlsdyr med tanke på Patella luksasjon.

Utstillingskomiteen orienterte om arbeidet med rasespesialen 2 juni i Drammen. Oppgavene er mange og disse er i rute. I tråd med trenden i andre land er det denne gangen en egen klasse for klipte Yorkshire Terriere. Hensikten her er ikke å dreie fokus bort fra utstilling av fullpelsede Yorkshire Terriere, men NYTK ønsker denne gangen å tilby medlemmer med klipte Yorkshire Terriere en anledning til å vise sine hunder. Det er behov for lotterigevinster og partytelt 3×9 m til rasespesialen! I 2013 vil NYTK i samarbeid med Shi Tzu klubben lage utstilling for alle raser. Det er også planer om et uoffisielt valpeshow til høsten. Stor hjørnestand på neste dogs4all med bra beliggenhet er booket.

VEDTAK: Årsberetningen er godkjent.

SAK 3: ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED REVISORS BERETNING, se vedlegg 2 til innkallelsen.

Kasserer Karianne Dyrberg gjennomgikk årsregnskapet for 2011. Det ble stilt spørsmål ved enkelte utgiftsposter.

NYTK hadde utgifter i perioden 1 januar 2011 til 2 april 2012 som vil utgå som utgiftsposter i 2012. Dette gjelder lisenskostnader for eget regnskapsprogram som NYTK vil føre i Excel, samt 5.763 kr for 2 telefonkonferanser i perioden 1. Januar 2011 til 2. April 2011. Posten ”julebord Bergen” skyldes at deltagerne betalte inn en sum hver til NYTKs klubbkonto (som er inntektsført) og NYTK betalte utgiftene (som er utgiftsført). Arrangementet gikk med overskudd som NYTK beholdt. Posten annonseinntekter er for høy pga feilinnbetaling  fra et enkeltmedlem på 14.000 i stedet for 1.400. Posten ”Fotograf” burde vært beskrevet som ”Trykking av reklamemateriell” o.l. ettersom det er snakk om utgifter til banner osv. NYTK har ingen kostnader til fotograf.

Styret vil vurdere nærmere hvordan de forskjellige postene skal beskrives mer konkret og lettfattelig i regnskapet for 2012.

NYTKs registrering i Brønnøysundregisteret utløser ikke revisjonsplikt for NYTK.

VEDTAK: Årsregnskapet er godkjent

SAK 4: BUDSJETT FOR 2012, se vedlegg 3 til innkallelsen.

Budsjettet for 2012 ble gjennomgått. Det vil bli justert i tiden som kommer, ettersom driften av NYTK utvikler seg og det oppstår nye inntekter/utgifter.

VEDTAK: Budsjettet for 2012 er godkjent. Styret justerer etter behov.

SAK 5: VEDTAGELSE AV  NYE LOVER FOR NYTK IHT PÅLEGG FRA NKK.

Styrets forslag til lovtekst er publisert med kommentarer på nytk.no sin hjemmeside. http://www.nytk.no/nye-lover-for-nytk-iht-palegg-fra-nkk/ Lovteksten ble også utdelt på årsmøtet.

Årsmøtet vedtok styrets forslag med et unntak: Følgende ble strøket: Paragraf 3-4 Årsmøtets oppgaver, bokstav e) Godkjenne budsjett. Det virker unødig arbeidskrevende og lite fleksibelt å kreve fremleggelse av budsjett som styret så føler seg bundet av.  Årsmøtet går ut fra at fremtidige styrer vil følge tidligere styrers praksis med budsjettfremleggelse.

VEDTAK: Følgende strykes: paragraf 3-4 bokstav e). Styrets forslag til lovtekst er for øvrig godkjent.

SAK 6. GODKJENNING AV LOGO, se vedlegg 4 til innkallelsen.

NYTK utlyste logokonkurranse i 2011. Vinner ble Ann Sissel Holthe. NYTK har tatt den nye logoen i bruk.

VEDTAK: Endringen av NYTKs logo er godkjent.

SAK 7. OPPRETTELSE AV FLERE KATEGORIER MEDSTVINNENDE HUNDER OG STATUTTER TIL DISSE: ÅRETS DEBUTANT, ÅRETS UNGHUND, ÅRETS VETERAN OG ÅRETS OPPDRETTER. Se vedlegg 5 til innkallelsen.

VEDTAK: Årsmøtet godkjenner opprettelsen av nye kategorier mestvinnende hunder. Styret utarbeider nærmere statutter.

SAK 8. PREMIEOVERREKKELSE TIL ÅRETS YORKSHIRE TERRIER 2011 OG VINNER AV GRO M. JOHNSENS MINNEPOKAL

Årets Yorkshire Terrier for 2011 og vinner av Gro M Johnsens minnepokal ble Nuch Such NV-11 Sharmantan´s Everlasting Love eid av Henny Lidal. Han ble også NKKs mestvinnende Yorkshire Terrier i 2011.

Mestvinnende i motsatt kjønn ble Nuch Such Torsakullas Tilda, eid av Nina Grasmo.

Det var diplom og gravert pokal til vinnerne. Styreleder leverer premier til Henny Lidal, som ikke var til stede på årsmøtet. Gro M Johnsens minnepokal ble vunnet av Henny Lidal og Inger Storstad i 2010 slik at overrekkelsen består i at Henny Lidal beholder denne til neste kåring.

SAK 9. VALG. Se vedlegg 6

Disse ble enstemmig valgt av de stemmeberettigede fremmøtte og de som hadde sendt inn forhåndsstemmer.

Nestleder til styret for 2 år: Anita Villen Lie (gjenvalg)

Styremedlem nr 1 for 2 år: Helene Søndtvedt (gjenvalg)

Styremedlem nr 2 for 2 år: Stig-Roger Hechagias Ervik (gjenvalg)

Varamedlem nr 1 for 2 år: Ann Sissel Holthe (gjenvalg)

Varamedlem nr 2 for 1 år: Helenè Fridh (gjenvalg)

Leder for valgkomiteen for 2 år: Nils Bergseng (gjenvalg)

Medlem nr 1 av valgkomiteen for 2 år: Anne Marit Watterud (gjenvalg)

Medlem nr 2 av valgkomiteen for 1 år: Anne Lise Thorsen (gjenvalg)

Varamedlem av valgkomiteen for 1 år: Christin Thoresen

Revisor:  Ellen Møystad.

Vararevisor: Janne E. Lie.

Styret stilte flere plasser til valg i 2012 enn påkrevd slik at NYTKs valg allerede i 2013 tilfredsstiller NYTKs nye lovers krav om tilnærmet 50/50 utskiftning av tillitsvalgte hvert år. Kommende års valg følger dermed et oversiktelig mønster: I 2013, 2015, 2017 (osv) velges styreleder for 2 år, et styremedlem for 2 år, en vararepresentant til styret for 2 år, et medlem av valgkomiteen for 2 år, et varamedlem til valgkomiteen for 2 år. I 2014, 2016, 2018 (osv) velges nestleder til styret for 2 år, to styremedlemmer for 2 år, en vararepresentant til styret for 2 år, leder i valgkomiteen for 2 år, et medlem av valgkomiteen for 2 år.

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot styrets justering mht verv på valg for å komme i rute med kravene i NKKs nye lover.

SAK 9: REDUKSJON AV FREMTIDIGE PORTOKOSTNADER VED BRUK AV E-MAIL

NYTKs portokostnader kan reduseres ved økt bruk av e-mail. Styret ønsker å fortsette å trykke YT-Nytt i paprirformat, men ønsker å benytte e-mail i større grad til forskjellige utsendelser fra NYTK, nyhetsbrev osv.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner økt bruk av e-mail i kommunikasjon til medlemmer.

 

 

Om Styreleder

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar