Protokoll NYTK’s årsmøte 23.03.14

Det var 18 fremmøtte på årsmøtet, 2 var ikke stemmeberettigede. Det var kommet inn 2 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 1 ny kandidat til valg som Vara i styret, og det var innkommet 4 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.

 Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.

 •  Valg av møteleder: Anette Jahr
 • Valg av referent: Helene Søntvedt
 • Valg av tellekorps: Anneke Frydenberg, Trine Wisth og Nils Bergseng
 • Valg av underskrift av protokoll: Inger Storstad og Ylva Eraker Juul

Alle ble enstemmig vedtatt

Sak 2: Årsberetning for 2013

 Møteleder Anette Jahr informerte om hva klubben har gjort i 2013 og planer for 2014.

 • Vi har hatt 2 styremøter. Referater fra disse kan leses på nytk.no
 • Pr. dags dato har vi 276 medlemmer hvorav 5 er utenlandske medlemmer.  Dette er en oppgang av medlemsantall på samme tid som i fjor.
 •  Avlsrådet har hatt 3 møter hvor medlemmer av styret deltok på et av disse. Referater er offentligjort og ligger på nytk.no
  NYTK var den første raseklubben som leverte et ferdig RAS til Norsk Kennel Klubb. RAS ble godkjent av NKK 09.01.14 uten noen innsigelser fra NKK. RAS ligger nytk.no
  Avlsrådet/styret har jobbet med kartlegging av PRA på Yorkshire terrier i Norge og er godt i gang med å få en oversikt over linjer som er rammet av dette. På nytk.no legger vi ut fortløpende den informasjonen vi får inn.
 • Utstillingskomiteen har hatt 3 møter hvor 2 var sammen med medlemmer av utstillingskomiteen til Norsk Shi Tzu Klubb. Vi har gjennomført en Rasespesial og en utstilling hvor alle raser var invitert i samarbeidet med Norsk Shi Tzu Klubb.
  Denne utstillingen ga oss et bra overskudd og disse pengene ble blant annet brukt til og arrangere et oppdretterseminar i mars 2014. Vi har ingen planer om å arrangere flere utstillinger utenom Rasespesialen i de nærmeste årene fremover.
  I år blir Rasespesialen arrangert i Drammen som vanlig men i 2015 har vi søkt om å holde den sammen med Europautstilling som er i Lillestrøm september.
 •  3 pelsstellkurs ble arrangert i 2013 (Østlandet, Molde og Rogaland.) NYTK vil også holde pelsstellkurs i 2014 for medlemmer av klubben, bl.a. i Tromsø i juni 2014.
 •  1 utstillingskurs ble holdt i februar. 2013 på Østlandet.
 • Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2013 etc. Ofte er disse «på sparket» og mye info om turer/treff finner man på fylkesgruppene på Facebook.
 • 3 utgaver av YT-NYTT er utgitt i 2013
 • NYTK hadde også i 2013 rasestand på Dogs4all.
 • I 2014 vil det bli kjøpt inn vaffeljern og kaffetrakter til å bruke bl.a på Rasespesialen.

Sak 3: Årsregnskap for 2013/Budsjett 2014 med revisors beretning

Nestleder Anita Villen Lie gikk igjennom regnskapet for 2013 og forslag til budsjett for 2014.

 • Vedtak: Årsregnskapet er godkjent.

 Sak 3: Nina Grasmo fremlegger sak om å fjerne Yorkshire Terrier fra NKK’s mestvinnerliste. 1*
Nina fremlegger også sak om at NYTK kun skal ha en mestvinnerliste samlet for hannhunder og tisper. 2*

1)      Ja 10, nei 7 blank 1. Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget.

2)      Ja 10, nei 7 blank 1 stemte ja. Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget.
Dvs at NYTK melder seg fra NKK’s mestvinnerliste fra 01.01.14 og fra 01.01.14 så blir det kun én mestvinnende Yorkshire Terrier. Dvs Mestvinnende motsatt kjønn ikke tituleres.

Sak 4: Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om å opprettholde Norsk Championat tittel for Yorkshire Terrier med at det kreves 3 certifikat hvorav 1 certifikat må oppnås på en NKK
Internasjonal utstilling eller på NYTK’s Rasespesial.
Utenlandske hunder som har championtittel, kan bli champion med 1 certifikat fra en av ovennevnte. Gyldig fra 01.01.2015.

Ja 8  Nei 9  blank 1.

Vedtak: Årsmøte godkjente ikke forslaget. NYTK vil fra 01.01.15 forholde seg til kravet NKK ved på sin RS hvor kravet om Stor Cert ble fjernet.

Sak 5: Valg

Nestleder (2 år): Anita Villen Lie (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Styremedlem nr 1 (2 år): Rannveig Løvstad (ny)
Styremedlem nr 2 (1 år) Helene Søntvedt
Vara: Vara nr 2 (1år): Veli Orre

Valgkommiteèn:
Leder (2 år) Nils Bergseng (gjenvalg) Medlem nr 1 (2 år) Anne Marit Watterud (gjenvalg)
Medlem nr 2 (1 år): Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) Vara (1 år): Nina Grasmo (gjenvalg)
Revisor: Ellen Møystad.
Vararevisor: Janne E. Lie

 •  18 stemmer. (4 forhåndstemmer) 18 ja
  Vedtak: Årsmøtet godkjenner valget.

Sak 6: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2013,  Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter.

Leder av NYTK Ingrid Helene Østvold overrakte pokaler.

 • Nina Grasmo med No Se Dk Nord Ch Gudyork Impuls som mestvinnende Yorkshire Terrier 2013, Årets Debutant og Årets Unghund.
 • Nina Østli med Sharmantan’s Revolutinoary Style som mestvinnende tispe, Yorkshire Terrier i 2013. (ikke møtt)
 • Helenè Fridh med oppdrettet Bokella som Årets Oppdretter, Yorkshire Terrier i 2013. (ikke møtt)

530478_3927999640337_1004246791_n

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar