Protokoll NYTK´s årsmøte 11.03.18

Det var 15 fremmøtte, hvorav 14 var stemmeberettigede. I tillegg møtte 2 personer med 1 fullmakt hver, totalt 2 fullmakter. Det var mottatt 7 forhåndsstemmer, hvorav 1 ble forkastet (jf under). Avstemming og valg foregikk skriftlig.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

• Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 2: Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokoll og 3 til tellekorps:

  • Møteleder: Anette Jahr
  • Referent: Ingrid Helene Østvold
  • Tellekorps: Jeanette Bruserud, Nina Grasmo og Inger Storstad
  • Underskrift protokoll: Anette Jahr og Ellen WestvikSak 3: Årsberetning for 2017

    Styreleder Ingrid Helene Østvold informerte om hva klubben har gjort i 2017 og planer for 2018.

• Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

Sak 4: Årsregnskap 2017 m/revisors beretning.

Styreleder Ingrid Helene Østvold gikk igjennom regnskapet for 2017

• Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2017 og tok revisors beretning til etterretning.

Sak 5: Budsjett 2018

Styreleder Ingrid Helene Østvold gikk igjennom forslaget til budsjett for 2018

• Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettet for 2018.

Sak 6: Endringer i NYTKs lover som følge av endringer i lovmalen for klubber vedtatt av

NKKs Representantskapsmøte 2017.
• Vedtak: Årsmøtet vedtok de foreslåtte endringer i NYTKs lover.

Sak 7: Styret ba om fullmakt til å foreta justeringer i instruksen for Valgkomiteen som følge av endringene NYTKs lover.

• Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å justere Valgkomiteens instruks.

Sak 8: Æresmedlemmer 

Styret utnevnte høsten 2017 Bjørg Hansen og Aase Bruheim Olsen for deres arbeid for rasen gjennom 30-40 år. Styret ba årsmøtet godkjenne vedtaket.

• Vedtak: Årsmøtet godkjente beslutningen om utnevnelse av æresmedlemmer.

Sak 9: Styret ba årsmøtet ta stilling til om NYTK skal søke NKK om fritak fra dagens certordning:

NKKs utstillingsregler ble endret fra 1.1.2015 (pkt 11.13): «Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert. Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke verken er norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.» På NKKs Representantskapsmøte 2017 ble følgende vedtatt: ”Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om fritak fra ordningen”. Styret ba årsmøtet stemme ja/nei til søknad om fritak fra dagens cert-ordning.

I diskusjon rett etter avstemming fremkom det at enkelte var usikre på om de hadde stemt slik de mente (resultatet var 8/8). Årsmøtet besluttet derfor å foreta en ny avstemming, hvor flertallet (12) stemte nei.

• Vedtak: Årsmøtet vedtok å ikke sende søknad om fritak fra dagens cert-ordning.

Sak 10: Forslag fra medlem Ingrid Helene Østvold om ekstra poeng til mestvinnerlisten, ved at det legges til 10 poeng på hunder som plasserer seg som 1-4 BHK/1-4 BTK på Rasespesialen.

• Vedtak: Årsmøtet vedtok at hunder som plasserer seg som 1-4 BHK/1-4 BTK på rasespesialen skal tildeles 10 poeng på mestvinnerlisten.

Sak 11: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2017, Gro M. Johnsen’s Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter og Årets Agility York

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2017 : No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel’s Heart Of Gold. Årets mestvinnende hannhund : No Ch Con ́Danica Morgan.
Årets Debutant og Årets Unghund : No Se Ch Debonaire`s Stand By Me.
Årets Veteran: C.I.B, NORD Se No Fi Dk Ee Lv Ch DKVV-14 NORDVV-14 NOVV-14 BENELUXVV-15 SEVV-15 SEVV-16 NOVV-16 Stavregårdens Yorker Atomic Swing. Årets Oppdretter : Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel.

Årets agility Yorkshire terrier : Veslestua Perfect Line
Mestvinnende avlshund topp 3 hannhund: Gudyork Impuls, Gallana Aristos Lure Trump Ace Pearlstring Armani
Mestvinnende avlshund topp 3 tispe (kun 2 tisper med i poengberegningen): Henceforth’s Northern Lights, Estugo Amien A New Hope

Sak 12: Valg

Det var 22 stemmer totalt. 14 fremmøtte med stemmerett, 2 fullmakter og 7 forhåndsstemmer, hvorav 1 ble forkastet på grunn av manglende oppføring av avsenders navn på ytterste konvolutt. Det ble gjennomført skriftlige valg.

Følgende ble valgt (alle med 22 stemmer):

Nestleder (2 år) Elisabeth Wiik Enger

Styremedlemmer:

Styremedlem nr 1 (2 år) Jeanette Bruserud
Styremedlem nr 3 (1 år) Lena Øygard Lystrup

Vara til styret: 

Vara nr 2 (2 år) Veli Orre

V algkomitéen:

Leder (2 år) Nils Bergseng
Medlem nr 1(2 år) Jelena Zozulia
1 Vara (2 år) Nina Grasmo

Om NYTK

Se også

Yorkens dag!!!

Yorkens dag  !! Dette er for alle som eier en Yorkshire terrier eller om du …

Legg igjen en kommentar