Protokoll NYTK´s årsmøte 07-15.03.21

Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614

Årsmøtet ble gjennomført heldigitalt fra 7. mars kl. 09:00 til 15. mars kl. 09:00. Antall deltagere: 104.

Det var ikke mulig å justere malen for den heldigitale løsningen da årsmøtet ble lagt inn. Dette medførte noen unøyaktigheter i den helautomatiske protokollen som gikk ut til dem som har stemt. Det er derfor denne (reviderte) protokollen som er NYTKs offisielle protokoll og som legges ut på nytk.no.  Det ble orientert om utfordringer med malen i teksten som ble lagt ut på nett/i selve årsmøtet, og igjen da den helautomatiske protokollen ble sendt ut elektronisk direkte til de som hadde stemt.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

 1. Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden.

Innkalling til årsmøte ble publisert i medlemsbladet nr 3/2020. Det ble ytterligere publisert på nytk.no så fort det ble avgjort hvilken digital plattform årsmøte skulle holdes på.

Antall stemmer for: 76. Antall stemmer mot: 18. Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Innkallingen og saksliste/dagsorden godkjennes.

 

 1. Årsberetning for 2020

Jf innkallingen.

Antall stemmer for: 79. Antall stemmer mot: 12. Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Årsberetningen for 2020 godkjennes

 

 1. Årsregnskap 2020 med revisjonsberetning

Jf innkallingen.

Antall stemmer for: 63. Antall stemmer mot: 20. Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Årsregnskap 2020 og revisjonsberetning godkjennes

 

 1. Resultatregnskap 2020 og budsjett 2021

Se regnskap og budsjett i innkallingen.

Antall stemmer for: 61. Antall stemmer mot: 19. Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Resultatregnskap 2020 og budsjett 2021 godkjennes

 

 1. Endre poengberegning mestvinnende Yorkshire Terrier

Medlem Alina Andersen ønsker tilleggspoeng på BIR/BIM på eksteriør utstilling. Hun ønsker at det gis ekstra poeng til BIR/BIM med antall deltagende hunder. F.eks. 4 deltagende hunder, BIR/BIM hund får tildelt sine faste poeng etter poengberegning + 4 poeng for deltagende hunder. Det vil bli lettere å gjøre utregningen og unngå poenglikhet blant deltagende hunder på mestvinnerlisten for eksteriør.

Antall stemmer for: 59. Antall stemmer mot: 26. Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Forslaget vedtas.

 

 1. Mestvinnerlister aktive Yorkshire Terrier

Medlem Ingrid Helene Østvold fremmer sak om mestvinnende aktive Yorkshire Terrier. Pr. dags dato så er det kun mestvinnerlister for utstilling, agility, lydighet. Ønsker at det kommer med mestvinnerlister på Rallylydighet, Barn Hunt, Smeller, Canicross og Jaktspor. Poengene regnes ut etter poengsystemet som er opprettet for hver aktivitet pr kalenderår.

Antall stemmer for: 83. Antall stemmer mot: 9. Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Forslaget vedtas.

 

 1. Mestvinnende valp Yorkshire terrier

Styret ønsker å fremme sak som ble fremmet i 2020. Poengene blir utregnet ifra resultater fra NKKs DogWeb og gjelder fra 01.01.2021. Kun utstillinger godkjent av NKK teller. Resultatene tas fra NKKs utstillingsweb hvor kun antall bedømte hunder oppgis og hvor kun resultater godkjent av NKK publiseres. Poengene regnes ut på samme måte som mestvinnende Yorkshire Terrier.

Antall stemmer for: 81. Antall stemmer mot: 7. Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Forslaget vedtas

 

 1. Endre frist for årsmøte i lovene.

Styret i NYTK fremmer sak om å endre frist for årsmøte i lovene. Begrunnelse: Jr. dags dato står det i lovenes § 3-1 at Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. april. Styret ønsker å endre datoen til innen 15. juli hvert år, da har man flere helger til disposisjon hvis årsmøtet blir lagt i forbindelse med rasespesialen. Vi «mister» en del helger i forbindelse med påske og helligdager som er på våren. Styrets forslag til vedtak: «innen 15. april» i NYTKs lover erstattes med «innen 15.juli».

Antall stemmer for: 65 (79%). Antall stemmer mot: 17 (21%). Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall, dvs 66%), blanke stemmer teller ikke jf NYTKs lover § 3-1

Vedtak: Forslaget vedtas

 

 1. Arrangere NYTK rasespesial innendørs

Forutsatt at årsmøtet vedtar å endre dato ønsker styret å arrangere rasespesialen innendørs og kombinere rasespesial sammen med årsmøte. Begrunnelse: NYTK ønsker at flere medlemmer skal kunne delta på årsmøte og ønsker å legge rasespesialen i forbindelse med årsmøte. Styret ønsker også at vi holder rasespesialen innendørs og vil i den forbindelse forhåpentligvis øke antallet påmeldte siden det er innendørs og da vil ikke været være noen utfordring for arrangementet.

Antall stemmer for: 70. Antall stemmer mot: 11. Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Forslaget vedtas.

 

 1. Melde inn Norsk Yorkshire Terrier klubb i Norsk Terrier klubb

Medlem Marte Bastiansen og Ingrid Helene Østvold fremmer sak om å melde inn Norsk Yorkshire Terrier klubb i Norsk Terrier klubb. Styret presiserte på årsmøtet at dersom forslaget vedtas vil styret utrede bl.a fremgangsmåten nærmere, herunder krav om ekstraordinært årsmøte med videre. Et flertall på årsmøtet 2021 fører med andre ord ikke noen direkte innmeldelse i Norsk Terrier Klubb. Forslagstillerne hadde ingen innvendinger mot dette.

Antall stemmer for: 62. Antall stemmer mot: 22. Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Styret utreder medlemskap i Norsk Terrier Klubb nærmere og kommer tilbake med mer informasjon til medlemmene ved en senere anledning.

 

 1. NYTK søker NKK’s Hovedstyre om krav om kjent status på PL som registreringsvilkår.

Sunnhetsutvalget ønsket at sak som ble fremmet i 2020 blir med i år. Styret støttet forslaget og påpekte ytterligere fordeler, jf innkallingen. Enkelte medlemmer var uenig, jf innkallingen og ga også uttrykk for dette på selve årsmøtet.

Antall stemmer for: 71. Antall stemmer mot: 21. Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: NYTK sender søknad til NKKs Hovedstyre om vedtagelse av sentral registrering av kjent

status for Patellaluksasjon på foreldredyrene som registreringsvilkår.

 

 1. NYTK søker NKK’s Hovedstyre om krav om kjent status på prdc-PRA som registreringsvilkår.

Sunnhetsutvalget ønsket at sak som ble fremmet i 2020 av styret blir med i år. Styret støttet forslaget og påpekte ytterligere fordeler, jf innkallingen. Enkelte medlemmer var uenig, jf innkallingen og ga også uttrykk for dette på selve årsmøtet.

Antall stemmer for: 71. Antall stemmer mot: 20. Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: NYTK sender søknad til NKKs Hovedstyre om vedtagelse av sentral registrering av kjent

status for prcd-PRA på foreldredyrene som registreringsvilkår.

 

 1. Valg av tillitsvalgte – alle for 2 år

Det er krav om 50%+1 stemme for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke, jf NYTKs lover § 3-1. Medlemmene ble anmodet om å sette 1 kryss pr verv, totalt 5 stk. Det var mulig å stemme blankt ved å la være å krysse av.

NYTK mottok en elektronisk liste over alle stemmer, totalt 404 stk. Listen ble kontrollert med tanke på dobbeltstemmer. Det var 8 personer som stemte på mer enn 1 kandidat til et enkelt verv. (Typisk; stemte på 2 personer til vervet som leder for valgkomiteen). I disse tilfellene ble de 2 stemmene strøket, mens de øvrige stemmene som medlemmet har avlagt ble beholdt. Totalt ble 18 stemmer strøket som følge av slike dobbeltstemmer. 

Vervet som nestleder i styret:

Elisabeth Wiik Enger      : 68 stemmer    – 1 strøket stemme         = 67 stemmer  

Henny Lidal                        : 24 stemmer    – 1 strøket stemme        = 23 stemmer

                                                                                                                    = 90 stemmer totalt

Elisabeth Wiik Enger er valgt som nestleder i styret for 2 år

 Vervet som styremedlem nr 1:

Kim Lohne                          : 7 stemmer       – 1 strøket stemme             = 6 stemmer

Louise Aasen                     : 46 stemmer                                                    = 46 stemmer

Nina Østli                            : 25 stemmer    – 1 strøket stemme             =    24 stemmer

Trine Wisth                        : 4 stemmer                                                      = 4 stemmer

                                                                                                                         = 80 stemmer totalt

Louise Aasen er valgt som styremedlem for 2 år

Vervet som varamedlem nr 2 i styret:

Veli Orre                             : 19 stemmer    – 2 strøkne stemmer      = 17 stemmer

Franziska Walter              : 49 stemmer    – 2 strøkne stemmer      = 47 stemmer

Anne Utteberg                 : 14 stemmer    – 3 strøkne stemmer      = 11 stemmer

Trine Wisth                        : 6 stemmer       – 1 strøket stemme         = 5 stemmer

Zinaida Johannessen     : 4 stemmer       – 2 strøkne stemmer      = 2 stemmer

May Elise Fjellheim         : 8 stemmer                                                  = 8 stemmer

                                                                                                                     = 90 stemmer totalt

Fransizka Walter er valgt som varamedlem i styret for 2 år.

Vervet som leder for Valgkomiteen:

Linda Pettersen                : 21 stemmer    – 2 strøkne stemmer      = 19 stemmer

Dora J. Källmann              : 49 stemmer    – 2 strøkne stemmer      = 47 stemmer

                                                                                                                      = 66 stemmer totalt

Dora J. Källmann er valgt som leder for valgkomiteen for 2 år

Vervet som medlem nr 1 i Valgkomiteen:

Lillian Nergaard                : 44 stemmer

Tone E. Gulbrandsen     : 11 stemmer

Trine Wisth                        : 5 stemmer

                                               = 60 stemmer

Lillian Nergaard er valgt som medlem i valgkomiteen for 2 år

Den heldigitale elektroniske protokollen som skulle sendes ut måtte signeres av styret. Styret signerer derfor også denne (reviderte) protokollen.

 

Ingrid Helene Grøtta Østvold
Leder

 Elisabeth Wiik Enger
Nestleder

Thomas Andersen
Kasserer

Lena Lystrup
Styremedlem

Jeanette Bruserud
Styremedlem

Veli Orre
Vara

Liv Frost-Nordhagen
Vara

Om NYTK

Se også

Resultater fra NYTK’s Rasespesial 2022

NYTK takker alle utstillere og frivillige som hjalp til på NYTK’s Rasespesial 2022. I år …

Legg igjen en kommentar