Orientering om NYTK’s arbeide med PRA pr 1 April 2014

NYTK i en kartleggingsfase hvor målet er å få informasjon om forekomsten av prdcPRA i den norske populasjonen.

Et viktig ledd i kartleggingen er å få øyelyst eller DNA-testet så mange hunder som mulig. NYTK samarbeider her med NKK og NKKs spesialister på arvelige øyelidelser. Det blir konkludert når NYTK har samlet inn tilstrekkelig antall resultater fra flere linjer. Her er blant de tiltak klubben har gjennomført:

 • Gentestresultater i DogWeb

Øyelysningsresultater i DogWeb gir viktig informasjon til oppdrettere og til NYTK. Det er viktig at også DNA-testresultater også blir registrert. Merk: Barn av frie foreldre aksepteres som prdcPRA-frie av NKK og får status ”systemgenerert fri”  i DogWeb.

NYTK søkte derfor tidlig om mulighet til å registrere DNA-testresultater i DogWeb. NKK aksepterte.

 • NYTK ønsker frivillig testing velkommen

Vi har orientert våre medlemmer i nyhetsbrev, i NYTKs medlemsblad og ellers om at klubben er i en kartleggingsfase og at DNA-testresultater er velkomne.

Det er ingen forventning eller krav om testing av hunder som ikke skal i avl. Noen har likevel testet og det er nyttig for både oppdrettere og NYTK. Slike tester har avdekket frie, bærere og syke.

 • Orientert medlemmer som eier hund med kjent bærer på stamtavlen om muligheten for å gen-teste før avl.

Rasen har hatt stigende popularitet i Norge og mange avler uten å ha verken kennelnavn eller oppdrettererfaring. Mange kjenner ikke muligheten for DNA-testing.

Vi har derfor sendt orientering om muligheten for å DNA-teste før avl til en bestemt kategori eiere. Dette er eiere av hunder med kjent bærer på stamtavlen (mor/far, bestemor/bestefar, oldemor/oldefar).

Dette gjelder uavhengig av om eier er medlem av NYTK eller ikke. Det er sendt ca. 400 brev/mail fra NYTK. Dette tilsvarer ca. 2 årskull med valper og er en indikasjon på antall berørte hunder i den norske populasjonen.

Merk: Der for eksempel bestefar var kjent bærer da vi sendte brevet kan senere testing ha vist at far også var bærer.

 • Avholdt oppdretterseminar i mars 2014

NYTK avholdt oppdretterseminar i mars 2014 over 2 dager med 20 deltagere, hvor PRA var et (av flere) emner. Det var bred enighet blant de fremmøtte om betydningen av å teste i en kartleggingsfase.

 • Testresultater så langt

Testingen så langt har bekreftet at det er bærere i den norske populasjonen, og at dette har sammenheng med svenske linjer. Det er fortsatt ikke mange som har testet og vi er ganske sikre på at det vil være bærere på andre linjer enn svenske også.

 • Avlsanbefaling

NYTK har nylig innført kjent prdcPRA-status som avlsanbefaling.

Avlsdyr bør testes før avl. Hvis hunden ikke har kjent status (er barn av to frie foreldre) bør den testes. Bærer skal kun pares med DNA-testet fri.

Årsaken er: En eventuell økning i antall bærere i et oppdrett vil ikke være synlig for oppdretter før etter mange år, når avkom øyelyses med PRA i høyere alder. I kartleggingsfasen er det også viktig å få resultater fra flere linjer enn de som hittil er testet. Testing av avlsdyr har som kjent alt avdekket et tilfelle av PRA i Norge og et i Sverige.

 

 • NYTKs hannhundliste

Hannhunden skal være testet for prdc-PRA. Bærere kan stå på listen.

 • NYTKs valpeliste

Valper skal være etter testede foreldre. (En kan være bærer).

 • Salg av valper der mor/far er bærer:

NKKs etiske regler for avl og oppdrett pkt 8 sier at: Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i valpens nærmeste familie”. Ved salg av valp etter foreldre hvor en av de to er bærer skal kjøper informeres. NYTK forutsetter at NYTKs medlemmer følger opp dette i sine skriftlige salgsavtaler.

 

 • Informasjon fra andre lands YT-klubber

NYTK har tilskrevet flere klubber hvor vi har grunn til å tro at de har hatt PRA-tilfeller i egen populasjon for om mulig å utveksle informasjon. Noen kennelklubber har åpne registre men få PRA-syke registrert der.

 • Avl på bærere

Vurderingen av om en hund skal i avl eller ikke beror på en helhetsvurdering, hvor gemytt, helse og rasetypiskhet er hovedelementene.

En hund som er bærer av prdcPRA er ikke en syk hund og pares den med en DNA-testet fri hund vil den aldri kunne produsere sykdom på avkom. (50% sjanse for hver valp til å bli bærer eller fri).

Det er IKKE bra for en populasjon om for mange ellers gode avlsdyr tas ut av avl. En bærer vil meget vel kunne være blant den beste 50% andelen hunder i en populasjon, som er ”målet” på om en hund bør i avl eller ikke.

Ønsket om genmangfold i populasjonen tilsier at så mange som mulig av de 50% beste hundene bør i avl/at avlen ikke begrenses til for få individer, spesielt for få hannhunder.

Alle hunder er bærere av ”noe” – bare fordi vi kan DNA-teste for prdcPRA må vi ikke legge bærere ”bort” som uinteressante avlsdyr!

 • NYTK ønsker svenske hunder hjertelig velkommen til Norge!!

NYTK ønsker IKKE en situasjon hvor andre linjer foretrekkes fremfor svenske linjer kun på grunn av prdc-PRA. Vi har stor respekt for det arbeid som er nedlagt av svenske oppdrettere og ser viktigheten av den informasjon vi har om svenske linjer, kontra andre lands linjer.

Merk: Eiere av svenske importer med bærere på stamtavlen vil få samme orientering om mulighetene for DNA-testing som det norske valpekjøpere får ved kjøp av norskfødt valp. En slik orientering vil også gå til eiere av importer fra andre land enn Sverige, hvis NYTK ser at hunden har en kjent bærer på stamtavlen. Brevet inneholder med andre ord en orientering om MULIGHETEN for å teste. Det er bare hvis hunden skal benyttes i avl at NYTK anbefaler testing.

 • Veien videre

Når et tilstrekkelig antall hunder er testet vil NYTK i samråd med NKK sine eksperter se på resultatene. Mulige konklusjoner er for eksempel at avlsanbefalingen fjernes eller at den opprettholdes. Dette skjer muligens i løpet av 2014.

Vi understreker: Det er ingen risiko for at NKK vil kreve ”program” på rasen – altså kreve kjent status på foreldrene før registrering av valper. Hvis det noen gang skulle bli aktuelt (hvilket vi tviler på) er det NYTKs årsmøte – altså medlemmene – som må kreve at NYTKs styre søker NKK om ”program”. NKK vil ikke tillate dette med mindre det er godt begrunnet.

 • Vi fortsetter også å si: Det er uflaks å få PRA på egne linjer.

Ingen kan klandres og ingen har skyld. Ingen kan vite om en hund er bærer eller ikke, med mindre den har fått avkom som utvikler PRA. Og det har i så fall oppdretter først fått vite mange år senere, etter at hundene har vært i avl. Mulig underrapportering/ registrering av PRA-syke hunder gjør dette enda vanskeligere. Ikke alle eiere av hunder som blir blinde øyelyser og ikke alle gir oppdretter beskjed.

Det er ikke generell enighet blant alle klubbens oppdrettere om alle NYTKs tiltak – på samme måte som det har vært i andre klubber der PRA har vært et tema. Det synes imidlertid å være enighet om at DNA-testing er et nyttig avlsverktøy, spesielt hvis annen informasjon tilsier at en hund kan være bærer.

Så har vår erfaring så langt vist seg at vi har for lite informasjon til å anta hvor det er bærere eller hvor det bare er frie hunder. Stamtavler og øyelysningsresultater gir ikke nok informasjon her.

 • PRA er bare en liten del av totalbildet!

NYTK har tillit til at våre medlemmer også ser at PRA bare er en liten del av et totalbilde når en hund vurderes for avl. Ved å bruke noen timer på å teste er dette unnagjort, og resten av tiden kan benyttes til alle andre viktige vurderinger.

430998_264170633664760_344947306_n

Om NYTK

Se også

Ønsker du å sitte i avlsrådet?

NYTK starter nyåret 2014 uten et avlsråd. De som satt i avlsrådet gjorde en fantastisk …

Legg igjen en kommentar