Nye lover for NYTK iht pålegg fra NKK

Her er NYTKs nye lover som NKK har pålagt alle sine klubber å vedta. Anette Jahr har kommentert de stedene hvor NYTK har hatt valgmuligheter mht utformingen av lovteksten. Hennes kommentarer er markert med AJ. Lovteksten blir også utdelt på årsmøtet 24 mars 2012.

Se lovmalen før utfylling her: http://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=13208&TYPE=ARTICLE&ID=2960

LOVER FOR NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB STIFTET 04.10.2099

Vedtatt av årsmøtet den 4 oktober 2009 med endret verneting vedtatt på årsmøtet 6. april 2011 og nye lover iht NKKs nye lovmal vedtatt på årsmøtet 24. mars 2012. 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den…….

—-
AJ: Dato fylles inn av NYTK når NKK har godkjent lovene etter årsmøtet i 2012. De nye lovene gjelder fra årsmøtet i 2012 har vedtatt de, uansett når NKK godkjenner de. 

 
Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Yorkshire Terrier Klubb, og forkortes til NYTK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Yorkshire Terrier.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NYTK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av rasen. NYTK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite
– Avdelinger

—-
AJ: Avlsråd og div komiteer, distriktsrepresentanter osv er ikke det NKK mener med avdelinger. Det er valgfritt for NYTK å ha avdelinger eller ikke.
—-

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte NYTK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NYTK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. april.

—-
AJ: Dette er samme dato som står i dagens lover. NYTKs styre ble avsatt ved mistillit på årsmøtet i april 2011 og det ble valgt et interimstyre. NYTK hadde så et ekstraordinært årsmøte i september 2011 hvor det ble valgt nytt styre. Interimstyrets funksjonstid «teller» med i beregningen av dagens styres funkjsontid, slik at neste årsmøte er i april 2012.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3⁄4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

—–
AJ:  NKKs lovmal skiller ikke mellom forskjellige typer medlemmer når det gjelder stemmerett.  Et husstandsmedlem er også et medlem, som har fått rabatt på medlemskapet i NYTK. Lovmalen tillater ikke NYTK å sette inn en tekst om at husstandsmedlemmer ikke har stemmerett.
—-

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.


AJ: 15 år er det NKK anbefaler. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Styrets forslag til lovtekst som årsmøtet skal stemme over: Et medlem kan kun møte med en fullmakt.

——-
AJ: Det er valgfritt for klubbene om de vil tillate stemmegivning på årsmøtet ved fullmakt. Jeg anbefaler at NYTK tillater stemmegivning ved fullmakt fordi NYTK har medlemmer over hele landet. Lovmalen anbefaler maks  2 fullmakter per person. Jeg anbefaler at årsmøtet i 2012 i første omgang vedtar 1 fullmakt pr person. Neste årsmøte 1 2013 står fritt til å vedta om dette skal økes til 2 fullmakter, eller om retten til å stemme ved fullmakt skal fjernes helt fra NYTKs lover. Et medlem som møter med fullmakt kan stemme både på sak og på person.

Iht NKKs lovmal er det videre valgfritt om NYTK vil tillate bruk av forhåndsstemmer eller ikke. NKK skriver her:  «Bruk av forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag». 

NYTK er en raseklubb med medlemmer fra hele landet og medlemmene bør derfor fortsatt kunne kunne stemme på valg av personer ved å sende forhåndsstemme. NYTK står fritt til å utforme sine lover her, og da anbefaler jeg at NYTKs lovtekst gir mest mulig informasjon, slik medlemmene og de som har til enhver tid har verv eller oppgaver for NYTK slipper å lure på mye.

——
Styrets forslag til lovtekst:
– Stemmegivningen ved forhåndsstemming skal være hemmelig. Stemmeseddelen for forhåndsstemmer utarbeides av valgkomiteen og sendes medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøtet. Den utformes med ja eller blankt som eneste svaralternativer. Den skal opplyse om at stemmen må være motatt (poststemplet eller i hende) senest en uke før årsmøtet og om navn og adresse dit valgkomiteen. Den skal i tillegg opplyse følgende om fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivning: «Du kan kun sende forhåndsstemme på valg av personer til verv i NYTK, ikke på saker.  Forhåndsstemmegivningen skal være hemmelig. Du må derfor legge den ferdig utfylte stemmeseddelen i en blank/anonym konvolutt.  Så må du legge den blanke konvolutten  i en ny konvolutt og adressere den til ……….(her skal det stå navn og addresse slik valgkomiteen bestemmer).  For at stemmen din skal være gyldig må du også skrive navnet ditt som avsender på den ytterste konvolutten.  Stemmeseddelen må være poststemplet eller levert til valgkomiteen senest en uke før årsmøtet».  Valgkomiteen skal  opplyse konkret om hvilken dato dette er på stemmeseddelen. 

– Valgkomiteen medbringer til årsmøtet en  liste over alle medlemmer som har sendt inn forhåndsstemmer, med dato for poststempel eventuelt dato for mottagelse av stemmer som er levert uten postgang, samt de mottatte forhåndsstemmene i den stand de ble mottatt. (Dvs ytterste konvolutt uåpnet). Listen og forhåndsstemmene leveres til årsmøtets valgte tellekorps. Tellekorpset avgjør gyldigheten av stemmene. Forhåndsstemmer fra medlemmer som møter på årsmøtet teller ikke. 
——

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
 – Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
—-
AJ: Punkt e er valgfritt, men NYTKs styre bør fremlegge budsjett etter beste evne, som årsmøtet så kan kommentere på. 
—–
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
—–
AJ: punkt f er valgfritt – dvs kan strykes. Jeg anbefaler at det står, i tilfelle NYTK i frmtiden ønsker å opprette avdelinger. 
——
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– 3  styremedlemmer for 2 år

—-
AJ: 3 styremedlemmer for 2 år er NKKs anbefaling. 

– 2 varamedlemmer for 2 år.


AJ: 2 varamedlemer for 1 år er NKKs anbefaling. Det enkleste er imidlertid at alle verv er på valg i 2 år. Med 50% utskiftning hvert år sikrer dette den beste kontinuitet/kunnskapsoverføring. For varamedlemer er som regel også engasjerte medlemmer, og kan derfor være en nyttig og viktig ressurs for NYTK.
——-

NKK skriver så i parentes: Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting. 

——–
AJ:  Jeg anbefaler IKKE denne løsningen. Dvs at at jeg anbefaler at årsmøtet kun velger leder, nesttleder og de 3 styremedlemmene og overlater til styret å avgjøre hvem av disse som skal være sekretær, kasserer osv. Begrunnelsen er at  NYTK er en klubb med få medlemmer relativt sett (i NKK-sammenheng ) og det er derfor unødvendig kompliserende både for medlemmene (årsmøtet) og valgkomiteen å finne frem til og velge inn medlemmer direkte i verv som kasserer, sektretær osv. Styret bør i stedet gjøre opp status mht styremedlemmenes ressurser og mulige bidrag på første styremøte, og stå fritt til å opprette andre «stillinger» i tillegg til å fordele oppgavene som kasserer og sektretær. og fordele «stillinger»ut fra dette. Dette er den løsningen som gir NYTK den beste fleksibilitet til å til enhver tid.

– Revisor med vararevisor for 2 år. 


AJ: NKK anbefaler 2 år

– Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år 


AJ: Dette er iht NKKs anbefaling mht antall medlemmer og antall år de sitter. 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.


AJ: Dagens lover gjelder inntil årsmøtet i 2012 har vedtatt de nye lovene. Dvs at valget i 2012 i utgangspunktet skal skje etter dagens lover – ikke etter disse nye lovene som skal vedtas på årsmøtet i 2012. NYTK bør imidlertid ta sin justering til de nye lovenes regler mht dette med verv på valg og funksjonstider allerede ved valget i 2012. NYTK får da alle fremtidige valg i rute med tilnærmet 50% utskiftning hvert år, noe som sikrer best mulig kunnskapsoverføring mellom nye og tidligere valgte tillitsvalgte. Denne tilpasningen bør skje både mht styret og mht valgkomiteen. 

Styret skal iht de nye lovene bestå av:
– Styreleder for 2 år valgt av årsmøtet ved særskilt valg
– Nestleder for 2 år valgt av årsmøtet ved særskilt valg (Dette er helt nytt)
– 3 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemer for 2 år

For å få til den nødvendige justeringen må årsmøtet i 2012 velge:
– nestleder til styret for 2 år
– styremedlem nr 1 for 2 år
– styremedlem nr 2 for 2 år
– vara nr 1 for 2 år
– vara nr 2 for 1 år

Justeringen går ut på at styret i NYTK vedtar å stille 3 og ikke kun 2 styreplasser til valg jf. dagens lover. Styret må også akseptere at årsmøtet allerede i 2012 utpeker nestleder for 2 år. (For ordens skyld : dagens nestleder ikke er valgt direkte som nestleder av forrige årsmøte, men ble valgt av årsmøtet som styremedlem. Hvis hennes styreplass ikke kommer på valg beholder hun denne til årsmøtet i 2013, selv om hun eventuelt ikke velges som nestleder i 2012). Dagens lover sier at ved første gangs valg skjer styrets utvelgelse av hvilke styremedlemmers plasser som er på valg ved loddtrekning. (De nye lovene har ikke tilsvarende loddtrekningsregel, kun bestemmelsen om funksjonstid/kontinuitet). Valget i 2013 er ikke NYTKs første valg etter stiftelse, men loddtrekningsprinsippet kan være en fornuftig løsning hvis styremedlemmene ikke blir enige seg imellom mht hvilke 3 styremedlemmers verv som skal på valg i 2012.

Ved at atyret aksepterer at justeringene skjer på årsmøtet i 2012 kommer NYTK helt i rute etter NKKs nye regler på årsmøtet i 2013, som da velger: 
– styreleder for 2 år
– 1 styremedlem for 2 år
– 1 vara for 2 år

I 2014 blir det valg på:
– nestleder til styret for 2 år
– styremedlem nr 1 for 2 år
– styremedlem nr 2 for 2 år
– 1 vara for 2 år

2015 blir lik 2013, 2016 blir lik 2014 osv.

Mht valgkomiteen er det også ønskelig med en justering allerede på årsmøtet i 2012 , slik at dette velger:

Leder for 2 år
Medlem nr 1 for 2 år
Medlem nr 2 for 1 år
Vara for 1 år

Dermed er også valgkomiteen i rute til valget i 2013, hvor det velges
Medlem for 2 år
Vara for 2 år

Og i 2014:
Leder for 2 år
Medlem for 2 år

2015 blir lik 2013, 2016 blir lik 2014 osv.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v. 

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
– oppnevne representant til NKK-regioner

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

Styrets forslag til lovtekst: NKKs Lovkomite kan tolke disse lovene i sin helhet. 

—–
AJ: NKKs alternative valgfrie lovforslag er her at NKK kun kan tolke de obligatoriske delene av NYTKs lover – altså kun de tekstene NKK har pålagt NYTK å vedta, men ikke de punktene hvor NYTK har fylt ut lovmalen med «egen» tekst. Det er to måter å se dette på: At NKK kan tolke hele NYTKs lovtekst er en inngripen i NYTKs selvbestemmelsesrett på disse punktene som NYTK ikke ønsker. Eller at en tolkning av hele lovteksten er en «ekstraservice» fra NKK som kan være nyttig for NYTK. Jeg anbefaler det siste.
——-

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

Om Styreleder

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar