NKK arbeider videre med NYTK’s forslag til forbedring av NKKs lover for klubbene

Av Anette Jahr
NKK har sendt brev til alle sine medlemsklubber angående Norsk Yorkshire Terrier Klubbs forslag om å forklare noen begreper i NKKs lover for klubber og forbund bedre.
På NKKs årsmøte i november 2011 (Representantskapsmøtet) foreslo NYTK som egen sak at NKKs nye lover for alle NKKs medlemsklubber forklarte forskjellen på et endringsforslag og et benkeforslag.
I de nye lovene fra NKK som alle klubber/forbund skal vedta er det nemlig slik at endringsforslag fra medlemmene på klubbens årsmøte er tillatt (unntatt ved valg på personer), mens benkeforslag ikke er tillatt verken når det gjelder saker eller personer.
Oversatt til alminnelig språk betyr dette at et medlem kan foreslå en alternativ løsning, eller en vri på en sak som allerede står på sakslisten. Men ingen medlemmer kan foreslå at det tas opp helt nye saker, eller foreslå andre personer til valg i forhold til det som står i innkallelsen til årsmøtet. Og da burde lovene etter NYTKs mening greit kunne forklare dette, i stedet for at det bare står ordene ”endringsforslag” og ”benkeforslag”.
Grunnen til at dette er viktig er at det handler om det enkelte medlems mulighet til å orientere seg i forhold til SINE muligheter til å bli hørt i sin klubb/sitt forbund. Og jo enklere forståelig dette er, dersto større er sjansen for at forskjellige meninger kommer frem. Det er også viktig med tanke på gjennomføringen av årsmøter uten at de som møter kaster bort tid på å vurdere om forslag fra salen er av den ene eller den andre art. Det vil også gjøre det enda tydeligere for alle medlemmer at det er viktig å sende forslag til nye saker til styret innen fristen i innkallelsen til årsmøtet.
Dette var bakgrunnen for at NYTK tok opp dette på NKKs Representantskapsmøte. NYTK har tidligere foreslått definisjoner av disse begrepene i høringsuttalelsen til NKK fra NYTK når det gjelder den nye lovmalen.
NKKs Hovedstyre har nå sendt saken over til NKKs lovkomite for utredning. Lovkomiteens oppdrag fra er å definere begrepene, slik at definisjonene kan vedlegges lovmalen. Dette er sendt til orientering til alle NKKs medlemsklubber, og det fremgår i brevet fra NKK at det sendes på bakgrunn av forslaget som kom fra Norsk Yorkshire Terrier klubb, som ble vedtatt på representantskapsmøtet.
 ____________________________________________________________________________________________
Til
Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og – forbund.
Til Lovkomiteen
På NKKs representantskapsmøte 2011 (RS-sak 10/11) ble det vedtatt nye obligatoriske lovmaler for klubber og forbund.
I den forbindelse ble det reist spørsmål fra Norsk Yorkshire Terrier Klubb om avklaring av begrepene benkeforslag og endringsforslag.
Det framkommer av lovmalen for klubber, § 3-4 punkt g framkommer at «…, benkeforslag er ikke tillatt.» Under samme paragrafs punkt h framkommer at «Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg».
Tilsvarende bestemmelser gjenfinnes også i lovmalen for forbund.
Det kan være tvil om grenseoppgangen mellom et benkeforslag om et endringsforslag. Representantskapsmøtet anså at det er behov for å avklare begrepene benkeforslag og endringsforslag. RS vedtok at NKKs lovkomite får i oppdrag å definere begrepene og at definisjonene skal vedlegges lovmalen.
Jeg vil på vegne av NKKs Hovedstyre be Lovkomiteen om å utrede spørsmålet og imøteser lovkomiteens definisjon av begrepene.
Med vennlig hilsen Espen Engh
NKK

Om Styreleder

Se også

Resultater fra NYTK’s Rasespesial 2022

NYTK takker alle utstillere og frivillige som hjalp til på NYTK’s Rasespesial 2022. I år …

Legg igjen en kommentar