Innkalling årsmøte Norsk Yorkshire Terrier klubb 07.03.2021

Søndag 7 mars 2021 vil alle medlemmer i NYTK få tilsendt en SMS varsling fra digitalearsmoter.no
Årsmøte vil være tilgjengelig i 7 dager fra du mottar SMS slik at du kan gå inn å stemme.

Dagsorden  

Sak 1: Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden.
Sak 2: Årsberetning for 2020 og informasjon om premier mestvinnende Yorkshire terrier 2020
Sak 3: Årsregnskap for 2020 med revisors beretning
Sak 4: Budsjett 2021
Sak 5: Endre poengutregning mestvinnerlister utstilling
Sak 6: Mestvinnerlister aktive Yorkshire terrier
Sak 7: Mestvinnende valp Yorkshire terrier
Sak 8: Endre frist i lovene for årsmøte
Sak 9: Arrangere rasespesialen innendørs
Sak 10: Melde inn NYTK i NTK
Sak 11: Patella lukserasjon som registreringsvilkår
Sak 12: Prdc-PRA som registreringsvilkår
Sak 13: Valg, se vedlegg 5


Sak 1
Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden.
Innkalling til årsmøte ble publisert i medlemsbladet nr 3/2020. Det ble ytterligere publisert på nytk.no så fort det ble avgjort hvilken digitale plattform årsmøte skulle holdes på.

Sak 2

Årsberetning for 2020

-I 2020 har vi hatt 6 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no

– Situasjonen med Covid-19 har preget oss alle. Til tross for færre arrangementer så har man klart å gjøre noe aktivt i 2020 med smittevernrestriksjoner.

– NYTK hadde 557 medlemmer i desember 2020. Dette er en oppgang fra 2019.

– NYTK har fått laget et informasjonshefte om rasen som selges for 80,-, det ble godt mottatt. Mange har kjøpt det og flere oppdrettere har kjøpt det og gir det med til sine valpekjøpere.

–  NYTK arrangerte 2 pelsstellkurs i 2020

– NYTK har fått en valpeformidler, materialforvalter.

– NYTK Sunnhetsutvalg har hatt flere saker og henvendelser der de veileder og gir råd.

– NYTK hadde ute høring om fullcertordningen. Svaret NYTK sendte finner du her
http://www.nytk.no/horing-om-fullcertordningen/

– NYTK fikk laget kalender for 2021 for salg med innsendelse av bilder fra medlemmer og avstemming på Facebook med hvilke bilder som fikk være med i kalenderen.

– Premieoverrekkelse Pokaler, rosetter og diplom blir tilsendt i posten

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2020 ble Se No Ch NV-20 Debonaire’s  Dare To Dream

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2020 motsatt kjønn ble No Se Fi Ch NJV-17 Xoyorks Little Big Man 

Årets Debutant og Årets Unghund 2020 ble No Ch Sijevale Non Stop

Årets Veteran Yorkshire Terrier 2020 ble No Ch NV-17 Con’ Danica Morgan

Årets agility Yorkshire terrier 2020 ble Oxzar Take A Chance

Mestvinnende avlshund topp 3 hannhund (kun 2 hanner i poengberegningen)

 1. No Ch NoV-17 Con’danica Morgan 52 poeng
  2: CIB No Se Dk Nord Ch Expresso Nova Kasio 35 poeng

Mestvinnende avlshund topp 3 tispe (kun 1 tispe i poengbergningen)

 1. No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel Heart Of Gold 15 poeng

 

Sak 3
ÅRSREGNSKAP 2020 MED REVISJONSBERETNING

 

 

 

SAK 4 –
RESULTATREGSNSKAP 2020 OG BUDSJETT 2021

15.06.2020 refundert fra Choice hotell med 6 middager de fakturerte for mye i 2019, 2490

Kommentar til budsjett 2021 – Porto er satt høyere pga økt medlemsantall og utsendelse av medlemsblad og premier til mestvinnende hunder 2020.
Årsmøte utgifter er satt høyere mtp på flere premieringer av mestvinnende Yorkshire terriere.

 SAK 5
Endre poengberegning mestvinnende Yorkshire Terrier

Medlem Alina Andersen ønsker tilleggspoeng på BIR/BIM på eksteriør utstilling.
Hun ønsker at det gis ekstra poeng til BIR/BIM med antall deltagende hunder.
F.eks. 4 deltagende hunder, BIR/BIM hund får tildelt sine faste poeng etter poengberegning + 4 poeng for deltagende hunder.
Det vil bli lettere å gjøre utregningen og unngå poenglikhet blant deltagende hunder på mestvinnerlisten for eksteriør.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget.

Forslag til vedtak
Forslaget vedtas.

SAK 6
Mestvinnerlister aktive Yorkshire Terrier

Medlem Ingrid Helene Østvold fremmer sak om mestvinnende aktive Yorkshire Terrier.
Pr. dags dato så er det kun mestvinnerlister for utstilling, agility, lydighet.
Ønsker at det kommer med mestvinnerlister på Rallylydighet, Barn Hunt, Smeller, Canicross og Jaktspor.

Styrets innstilling
Styreleder Ingrid Helene Østvold er inhabil i denne saken på styrets innstilling.

Styret støtter forslaget og er positive til at flere hedres for aktiviteten de gjør med sin hund. Poengene regnes ut etter poengsystemet som er opprettet for hver aktivitet pr kalenderår.

Forslag til vedtak
Forslaget vedtas.

SAK 7
Mestvinnende valp Yorkshire terrier

Styret ønsker å fremme sak som ble fremmet i 2020.
Poengene blir utregnet ifra resultater fra NKK’s DogWeb og gjelder fra 01.01.2021
Kun utstillinger godkjent av NKK teller. Resultatene tas fra NKK’s utstillingsweb hvor kun antall bedømte hunder oppgis og hvor kun resultater godkjent av NKK publiseres.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget. Poengene regnes ut på samme måte som mestvinnende Yorkshire terrier.

Forslag til vedtak
Forslaget vedtas

 SAK 8
Endre frist for årsmøte i lovene.

Styret i NYTK fremmer sak om å endre frist for årsmøte i lovene.

Begrunnelse: Pr. dags dato står det i lovenes § 3-1 at «Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. april.» Styret ønsker å endre datoen til innen 15. juli hvert år, da har man flere helger til disposisjon hvis årsmøtet blir lagt i forbindelse med rasespesialen. Vi «mister» en del helger i forbindelse med påske og helligdager som er på våren.

Styrets forslag til vedtak: «innen 15. april» i NYTKs lover erstattes med «innen 15.juli».

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget.

Forslag til vedtak
Forslaget vedtas.

SAK 9

Arrangere NYTK rasespesial innendørs

Forutsatt at årsmøtet vedtar å endre dato ønsker styret å arrangere rasespesialen innendørs og kombinere rasespesial sammen med årsmøte.

Begrunnelse: NYTK ønsker at flere medlemmer skal kunne delta på årsmøte og ønsker å legge rasespesialen i forbindelse med Årsmøte. Styret ønsker også at vi holder rasespesialen innendørs og vil i den forbindelse forhåpentligvis øke antallet påmeldte siden det er innendørs og da vil ikke været være noen utfordring for arrangementet.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget.

Forslag til vedtak
Forslaget vedtas.

SAK 10 Melde inn Norsk Yorkshire Terrier klubb i Norsk Terrier klubb

Medlem Marte Bastiansen og Ingrid Helene Østvold fremmer sak om å melde inn Norsk Yorkshire Terrier klubb i Norsk Terrier klubb.
Vi ønsker at NYTK skal bli en del av NTK, vi er eneste rasen som står utenom. NTK dekker i dag 33 terrier-raser og er en landsdekkende klubb med flere større avdelinger og flere aktiviteter for sine medlemmer.
Norsk Kennel klubb ønsker også at NKK består av flere store klubber enn mange få.
Vi anser det som nyttig for rasen og fellesskapet at man blir med i NTK enn å stå som selvstendig raseklubb.NTK har hver sin rasegruppe, med styre, aktiviteter osv. Så svært lite blir annerledes enn i dag, men vi har et overordnende hovedorgan å forholde oss til og en landsdekkende klubb med større tilbud til deg som medlem.
Se mer om NTK her:

 Styrets innstilling:
Styreleder Ingrid Helene Østvold er inhabil i denne saken på styrets innstilling.
Styret er positiv til forslaget og mener man står sterkere sammen som en del av en større organisasjon.

Forslag til vedtak
Forslaget vedtas.

SAK 11

NYTK søker NKK’s Hovedstyre om krav om kjent status på PL som registreringsvilkår.

Sunnhetsutvalget ønsker at sak som ble fremmet i 2020 blir med i år.
Ved at alle hunder som skal brukes i avl får en registrert PL status, slipper vi også at klubben må sjekke hunder som blir brukt i avl.
Hvis dette blir gjennomført er dette også et kriterie som faller bort når det gjelder oppføring på oppdretterlisten, noe som gjør at flere kan komme med på listen.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget om kjent status på foreldrene som registreringsvilkår, da dette også vil gjelde for kull som registreres av ikke-medlemmer. På den måten får vi bedre oversikt over status på rasen.

Det er mange som har testet de siste årene selv om dette ikke har vært et krav. Det er ikke snakk om å fjerne hunder i avl.
Ved bruk av utenlandsk hund: Attest skal fremlegges. PL-grad for de 2 hundene skal ikke overstige 2 sammenlagt. (Det enkelte avlsdyrs PL-grad tilsvarer det ben med høyeste grad). NKK registrerer avlssperre på hunder med grad 3 og deres avkom.

NYTK har vært i kontakt med Norsk Kennel klubb, NMHK har (12 raser er med) og Norsk Chihuahua klubb der helse blir satt i fokus. Som blant annet registrering vilkår med krav om offisiell patella status på foreldredyr for registering av valpekull.
De raseklubbene NYTK har vært i kontakt med har ikke hatt nedgang i antall registrerte valper på sin rase.

Man skal ikke glemme eksteriøet og hver enkelt oppdretter har ansvar å sette seg inn i rasestandard , RAS og NKK’s reglement for avl og oppdrett.

Forslag til vedtak
NYTK sender søknad til NKKs Hovedstyre om vedtagelse av sentral registrering av kjent status for Patellaluksasjon på foreldredyrene som registreringsvilkår.

Innspill fra medlemmer:
NYTK mottok e-post 31.01.2021

INNVENDINGER MOT VARSLET DIGITALT ÅRSMØTE

Dette skriver OBOS om plattformen NYTK har valgt til Årsmøte 2021:

«Passer løsningen for alle? Ja, men vi anbefaler å sette søkelys på enkle saker og heller utsette kompliserte saker hvor det forventes mye diskusjon og/eller benkeforslag.»

På denne bakgrunn mener vi at Årsmøtet i NYTK 2021 av respekt for medlemmene, KUN skal behandle nødvendige, lovpålagte saker, dvs:

 • årsmelding
 • revidert regnskap
 • budsjett
 • valg

I NYTKs referat fra styremøte 10.01.2021 heter det:

Sak 8: NYTK Sunnhetsutvalg fremlegger 2 saker til årsmøte 2021

 • NYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning av krav om kjent prdcPRA DNA-status og kjent patella lukserasjon på foreldredyrene som registreringsvilkår på rasen Yorkshire Terrier.

Det er ikke riktig eller forsvarlig å legge frem saker til avstemning som har så stor betydning for fremtidig avl som Sunnhetsutvalget nå vil gjøre, uten at de involverte er blitt gjort kjent med hva dette innebærer. Samme forslag ble lagt fram i innkalling til Årsmøte 2020 på grunnlag av hva som ble skrevet i grupper på Facebook. Så tilfeldig og innsnevrende avlsarbeid kan vi ikke ha, tema er aldri blitt debattert med de det gjelder, nemlig rasens oppdrettere.

Vi etterlyser hvilke vurderinger som sunnhetsutvalget har lagt til grunn, vi kan ikke se at det er blitt gjort noe forarbeid eller undersøkelser blant hundene våre over tid som kan forsvare et slikt utspill.

Vi mener at et forslag av en så inngripende art må være faglig begrunnet, grundig konsekvens utredet over tid, og i samsvar med oppdrettere via innsamling av data, seminar eller lignende. Krav om registrert status for prdcPRA og PL på alle Yorkshire terriere på nåværende tidspunkt vil bare kunne føre til flere valper uten stamtavle.

Dersom dette innføres så stenger de for oppdrettere som har evne, vilje og ressurser til å bruke gode avlshanner fra andre land. Det er ikke innført samme krav til testing i alle land, men det betyr ikke at det avles mindre seriøst der for det. Blir det innført krav om registrering nå så blir det vanskelig å ta bort igjen fra NKK og det blir stående i mange år fremover.

Det kan virke som om NYTK fremmer en ide om at attester på prdcPRA og PL er et frikort, har du det så bare ‘kjør på’. Men tar vi fokus bort fra resten av hunden så går det ikke lang tid før andre problemer og sykdommer blomstrer.

Dersom styret går imot oppdretternes ønske og fremmer saker som dette på Årsmøte 2021, da vil vi at dette brevet legges frem som forslag til Årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Henny Lidal, Trine Helen Wisth, Nina Østli, Rune Østli, Sandra Grzelczak, Ulla Brit Johansen, Bente Cerveny, Birger Gulbrandsen, Tone Elisabeth Gulbrandsen, May Elise Nedrebø Fjellheim, Zinaida Johannessen, Ewa Szczepanska, Anne Utteberg, Anne Marit Watterud

Hilsen Nina Østli. 

SAK 12
NYTK søker NKK’s Hovedstyre om krav om kjent status på prdc-PRA som registreringsvilkår.

Sunnhetsutvalget ønsker at sak som ble fremmet i 2020 av styret blir med i år.
Ved at alle hunder som skal brukes i avl får en registrert prdc-PRA status, slipper vi også at klubben må sjekke hunder som blir brukt i avl.
Hvis dette blir gjennomført er dette også et kriterier som faller bort når det gjelder oppføring på oppdretterlisten, noe som gjør at flere kan komme med på listen.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget om kjent status på foreldrene som registreringsvilkår, da dette også vil gjelde for kull som registreres av ikke-medlemmer. På den måten får vi bedre oversikt over status på rasen. Oppdrettere i Norge har vært flinke å teste for prdc-PRA og har hatt noen år der alle som er registrert med prdc-PRA har vært fri. På hver registrerte prdc-PRA så vil det skje en automatisk generert fri avstamning på valpekull så i lengden vil det ikke være mange hundene som testes for prdc-PRA fordi hunder i avl allerede har status i Dogweb.

NYTK har vært i kontakt med Norsk Kennel klubb og andre samarbeidende raseklubber der helse blir satt i fokus. Som blant annet registreringsvilkår.
De raseklubbene NYTK har vært i kontakt med har ikke hatt nedgang i antall registrerte valper på sin rase.

Forslag til vedtak
NYTK sender søknad til NKKs Hovedstyre om vedtagelse av sentral registrering av kjent status for prdc-PRA på foreldredyrene som registreringsvilkår.

Se e-post mottatt fra 15 medlemmer referert i saken om prcdPRA som også er relevant her.

Innspill fra medlemmer:
NYTK mottok e-post 31.01.2021

INNVENDINGER MOT VARSLET DIGITALT ÅRSMØTE

Dette skriver OBOS om plattformen NYTK har valgt til Årsmøte 2021:

«Passer løsningen for alle? Ja, men vi anbefaler å sette søkelys på enkle saker og heller utsette kompliserte saker hvor det forventes mye diskusjon og/eller benkeforslag.»

På denne bakgrunn mener vi at Årsmøtet i NYTK 2021 av respekt for medlemmene, KUN skal behandle nødvendige, lovpålagte saker, dvs:

 • årsmelding
 • revidert regnskap
 • budsjett
 • valg

I NYTKs referat fra styremøte 10.01.2021 heter det:

Sak 8: NYTK Sunnhetsutvalg fremlegger 2 saker til årsmøte 2021

 • NYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning av krav om kjent prdcPRA DNA-status og kjent patella lukserasjon på foreldredyrene som registreringsvilkår på rasen Yorkshire Terrier.

Det er ikke riktig eller forsvarlig å legge frem saker til avstemning som har så stor betydning for fremtidig avl som Sunnhetsutvalget nå vil gjøre, uten at de involverte er blitt gjort kjent med hva dette innebærer. Samme forslag ble lagt fram i innkalling til Årsmøte 2020 på grunnlag av hva som ble skrevet i grupper på Facebook. Så tilfeldig og innsnevrende avlsarbeid kan vi ikke ha, tema er aldri blitt debattert med de det gjelder, nemlig rasens oppdrettere.

Vi etterlyser hvilke vurderinger som sunnhetsutvalget har lagt til grunn, vi kan ikke se at det er blitt gjort noe forarbeid eller undersøkelser blant hundene våre over tid som kan forsvare et slikt utspill.

Vi mener at et forslag av en så inngripende art må være faglig begrunnet, grundig konsekvens utredet over tid, og i samsvar med oppdrettere via innsamling av data, seminar eller lignende. Krav om registrert status for prdcPRA og PL på alle Yorkshire terriere på nåværende tidspunkt vil bare kunne føre til flere valper uten stamtavle.

Dersom dette innføres så stenger de for oppdrettere som har evne, vilje og ressurser til å bruke gode avlshanner fra andre land. Det er ikke innført samme krav til testing i alle land, men det betyr ikke at det avles mindre seriøst der for det. Blir det innført krav om registrering nå så blir det vanskelig å ta bort igjen fra NKK og det blir stående i mange år fremover.

Det kan virke som om NYTK fremmer en ide om at attester på prdcPRA og PL er et frikort, har du det så bare ‘kjør på’. Men tar vi fokus bort fra resten av hunden så går det ikke lang tid før andre problemer og sykdommer blomstrer.

Dersom styret går imot oppdretternes ønske og fremmer saker som dette på Årsmøte 2021, da vil vi at dette brevet legges frem som forslag til Årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Henny Lidal, Trine Helen Wisth, Nina Østli, Rune Østli, Sandra Grzelczak, Ulla Brit Johansen, Bente Cerveny, Birger Gulbrandsen, Tone Elisabeth Gulbrandsen, May Elise Nedrebø Fjellheim, Zinaida Johannessen, Ewa Szczepanska, Anne Utteberg, Anne Marit Watterud

Hilsen Nina Østli.

SAK 13 – VALG

Verv som står for valg i NYTK 2021 og kandidater:

Nesteleder for 2 år – (skal velges èn)
Elisabeth Wiik Enger (gjenvalg)
Henny Lidal (ny)
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Elisabeth Wiik Enger

Styremedlem nr 1 for 2 år: (skal velges èn)
Kim Lohne (ny)
Louise Aasen (ny)
Nina Østli (ny)
Trine Helene Wisth (ny) *
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Louise Aasen

Varamedlem nr 2 til styret for 2 år: (skal velges èn)
Veli Orre (gjenvalg)
Fransizka Walter  (ny)
Anne Utteberg (ny)
Trine Helen Wisth (ny) *
Zinaida Johannessen (ny) *
May Elise Fjellheim (ny) *
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Fransizka Walter

Leder i Valgkomiteen for 2 år: (skal velges èn)
Linda Pettersen (ny)
Dora J. Källmann (ny)
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Dora J. Källmann

Medlem nr 1 for 2 år: (skal velges èn)
Lillian Nergaard (ny)
Tone E. Gulbrandsen (ny)
Ulla Brit Johansen (ny) *
Trine Helen Wisth (ny) *

Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Lillian Nergaard

Valgkomiteens kommentar: NYTK har i dag et velfungerende styre og valgkomiteen har i sin innstilling anbefalt kandidater som etter valgkomiteens mening vil bidra til en sammensetning av styret til det beste for klubben og dens medlemmer.
Medlem Anne Utteberg ble foreslått som styremedlem, men ønsker selv å stille til valg som vara i styret.

Valgkomiteens innstiller er å anse som en anbefaling og hver enkelt medlem velger slik de ønsker.

Lykke til med valget 2021.

*07.02.21 – disse hadde ved en feil  ikke kommer med. Lagt til 07.02.21. 

*10.02.21 – strøket etter eget ønske

 

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar