Innkalling til NYTK årsmøte 21.05.22

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2022 innen 3 uker før årsmøtet har møte og
stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.

Årsmøte 21 mai kl 1500
Blaker Samfunnshus, Blakerveien 760, 1925 Blaker

Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på
dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden  
Sak 1:  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og saksliste/dagsorden.
Sak 2: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 3 til tellekorps og 2 til å undertegne protokollen fra møtet
Sak 3: Årsberetning for 2021
Sak 4: Årsregnskap for 2021 med revisors beretning, se vedlegg 1
Sak 5: Budsjett for 2022
Sak 6: Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste
Sak 7: Valg
Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2021, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Veteran, Årets Agility York , Årets blodspor og Årets Ferskspor

SAK 3 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021
-I 2021 har vi hatt 6 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no

-NYTK hadde  608 medlemmer i desember 2021  Dette er en oppgang fra 2020

– NYTK arrangerte sin årlige rasespesial i august.

– Søknad ble godkjent for sentral registrering for prdc-pra og patella lukserasjon i august 2021.

– Det ble holdt 2 pelsstellkurs i 2021, et i Skien og et i Stavanger.

– 3 utgaver av medlemsbladet er utgitt i 2021

– Sunnhets utvalget har jevnlige møter seg imellom og behandler saker fortløpende som de mottar.

– Styret i NYTK valgt å fjerne valpeformidler da ingen oppdrettere formidlet valper gjennom valpeformidler og vi gjør som tidligere å henviser til raseklubbens kenneloversikt for ønske om kjøp av valp.

– Det ble vedtatt på årsmøte om at NYTK skulle gå inn i Norsk Terrier klubb, dette har vi lagt på «vent» da vi ser store fordeler med å være en selvstendig raseklubb. Vi plukker opp denne igjen ved et evt neste årsmøte.

– Det ble opprettet en regnskapsgruppe våren 2021, de la ned et veldig godt arbeid og grunnlag for nytt oppsett på regnskap som blir lagt frem for første gang til dette årsmøtet.

– Vi arrangerte et digitalt påskeshow med dommer Jiri Halonen. Det var 23 påmeldte hunder.

– Vi arrangerte et digitalt triksekonkurranse der eier kunne sende inn snutter med triks som hunden kunne med avstemming på
Facebook. Vinneren ble valper Lucie på 12 uker.

– NYTK på Instagram. Det ble opprettet en egen Instagram konto høsten 2021. De som tagger NYTK så blir bilder delt videre. Heine Norheim har ansvar for NYTK’s Instagram konto. #nytk #yorkinorge #raseklubbenforyorkshireterrier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere brukte oppsett kan leses vedlagt som PDF fil her.

Revisjonsuttalelse for regnskapsåret 2021 for Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK)

Mindre foreninger er ikke pålagt alminnelig regnskapsplikt etter regnskapsloven. En må dermed søke til foreningens egne bestemmelser eller vedtekter for å avklare regnskapsplikten. NYTK vedtok på årsmøtet 2021 og sette sammen en regnskapsgruppe for å lage egne
vedtekter for foreningens økonomioppgaver.

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskap og for at det gir et rettvisende bilde. Det anbefales at dette gjøres i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. De må derfor ha en internkontroll som muliggjør utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgave er å kontrollere at regnskapet stemmer overens med vedtatt budsjett, luke ut feil og mangler, samt kontrollere at
regnskapet er i samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurdering av risikoen for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde.

Etter min oppfatning er mottatt dokumentasjon tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Følgende kontroller er gjennomført:

30 % av kostnadene er kontrollert

Finnes bilagene og er de ført korrekt i regnskapet

Gjelder alle utgiftene aktiviteter som er utført tilknyttet de forskjellig aktivitetene

Er det noen av kostnadene som skiller seg ut, enten i størrelse eller type

Er det store avvik mellom budsjett og regnskap

Konklusjon

Etter revisors mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til NYTK pr. 31. desember 2021. Organisasjonens resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapene som beskrevet ovenfor mener jeg at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av klubbens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

 

Sted: Dato:

Fenstad               01.05.22

_____________________________________

Jeanette Føskerud Østvold

 

SAK 5 – BUDSJETT —Vi har satt budsjett som det samme som vi hadde. Vi kan på årsmøte gå gjennom og gjøre evt justeringer for 2023.

SAK 6 – SAKER FRA MEDLEMMENE

Sak 6.1: Medlem Ingrid Helene Østvold fremmer sak om at samtlige styreverv begrenses til maksimum 3 perioder, med mulighet for
forlengelse på 1 (en) periode, dersom det ikke foreligger kandidater til verv.

Man kan ha pause i verv for deretter å stille til valg igjen etter 3 perioder eller annet verv i pausen

Styrets innstilling: Styrets leder er inhabil i vedtaket. Forslaget vedtas.

SAK 7—VALG

Valgkomiteens kommentar: NYTK har i dag et velfungerende styre og valgkomiteen har i sin innstilling anbefalt kandidater som etter  valgkomiteens mening vil bidra til en sammensetning av styret til det beste for klubben og dens medlemmer.

Hilsen leder av valgkomiteen Dora Jankovits Källmann

Stemmeseddel finner du her i PDF

Presentasjon av kandidater til valg

Ingrid Helene Østvold, leder
Har hatt Yorkshire terrier siden 1991. Har hatt flere selskapshunder og har vært engasjer med å skape et sosialt møtepunkt for felles
interesse på tidlig 2000 tallet. Interessen for utstilling og oppdrett med egne hunder var i 2005. Er innehaver av kennel Beloved York.
Har hatt noe verv i rasegruppen da Yorkshire Terrier var underlagt Norsk Miniatyrhundeklubb. Vært leder i NYTK siden 2011.

Thomas R. Andersen, styremedlem
Innehaver av kennel House Of Anubis. Første hunden Thomas selv kjøpte seg var en Dobermann etter å ha vokst opp med Rottweiler og Schäfer i huset. Har vært kasserer for NYTK siden 2019.

Lena Lystrup, styremedlem
Innehaver av kennel Charis Yorkies. Som ung hadde Lena blandingsraser før hun kjøpte sin første Yorkshire Terrier i 2012. Begynte med interesse for utstilling og oppdrett i 2013. De siste årene har Lena vært aktiv innenfor lydighet og rallylydighet.
Er leder Sykkylven hundeklubb, og varamedlem i NKK Nordvestlandet. Har hatt verv i NYTK siden 2018

Liv Frost Nordhagen, vara
Innehaver av kennel Frostarven. Har hatt Schæfer, Golden Retriever (arvet etter hennes far), Silky Terrier og Yorkshire terrier. Har tidligere vært styremedlem i Trøndelag Selskapshundeklubb og har nå verv som vara og medlem av Sunnhetsutvalget i NYTK.
Har hatt verv i NYTK siden 2019

Randi Kristiansen, medlem av valgkomiteen
Har hatt hund siden jeg var 10 år. Først Collie og mange år ca 35 med schæfer . Forelsket meg så i York og har de siste 7 år hatt den rasen . Har pr i dag 4 stk, 3 tisper og en hanne . Er genuint glad i hunder men elsker York . Er innehaver av kennel Samara Star.

Bente Gunnerud , medlem av valgkomiteen
Er innehaver av  kennel Secret Beaty. Er utdannet hundeinstruktør ved Oslo Hundeskole og jobber selvstendig innenfor
lydighet og dressur.  Har hatt verv i NYTK siden 2019

Heidi Strømberg, vara valgkomiteen
Pensjonist etter over 30 år i helsevesenet, helsesekretær. Har to Yorkshire terriere, elsker rasen! Opptatt av hundevelferd, sunne
oppdrett, og dyrevelferd generelt.

Kim Lohne Kim, revisor
Er innehaver av kennel Yorkish Delight  og har for tiden 6 herlige yorkier i hus. På hjemmekontoret, like utenfor Bergen, jobber han for det meste med regnskapsføring, markedsføring, support og produksjon av nettbutikker.

Jorge Kristiansen, vara revisor
Eier av Yorkshire Terrieren Leo. Er utdannet økonom og har en master i økonomi. Jobber per dags dato som rådgiver i
Økonomi og administrasjon ved Politihøgskolen.

SAK 8—Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2021, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Veteran, Årets Agility York , Årets blodspor og Årets Ferskspor

Sweet Chanel’s Simply Unique som Mestvinnende Yorkshire Terrier 2021.
Årets Unghund Yorkshire Terrier 2021 og Årets Debutant Yorkshire Terrier 2021. Eier Nina Grasmo

No Se Fi Ch NJV-17 Xoyorks Little Big Man  som Mestvinnende Yorkshire Terrier hann 2021. Eier Ulla Brit Johansen

No Ch NV-17 Con’ Danica Morgan Årets Veteran Yorkshire Terrier 2021. Eier Anne Utteberg

Ariel som Mestvinnende valp Yorkshire Terrier i 2021. Eier Randi Kristiansen

Beloved Yorks X Factor som Mestvinnende valp motsatt kjønn Yorkshire Terrier i 2021. Eier Cathrine Egeland

Oxzar Take A Chance som Årets Agility Yorkshire Terrier i 2021. Eier Renate Kvilten

No Ch Beloved Yorks Dreams Are For Real som Årets Blodspor Yorkshire Terrier 2021 og Årets Ferskspor Yorkshire Terrier 2021. 
Eier Ingrid Helene Østvold

Årets Oppdretter Yorkshire Terrier 2021 – Kennel Sweet Chanel , Nina Grasmo

Her finner du innkalling i PDF fil

 

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar