Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

NYTKs styre ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte i NYTK!

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 uker før det ekstraordinære årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet.
Det kan kun stemmes ved deltagelse på møtet, ikke via forhåndsstemme.
Årsmøtet avholdes torsdag 27 april kl 2100 via Zoom.
Vi ber om påmelding på post@nytk.no innen 24 april 2023.

Det er kun den ene saken som står på dagsordenen under som kan behandles.

Dagsorden: Sak om innmelding i Norsk Terrier Klubb

Bakgrunn: På NYTKs årsmøte 13 april 2023 ble det vedtatt å melde NYTK inn i Norsk Terrier Klubb. Det var styret i NYTK som hadde foreslått dette, og styret begrunnet forslaget sitt slik i innkallingen til årsmøtet 13. april 2023:
Styret i NYTK ønsker at vi skal bli en del av Norsk Terrierklubb (NTK) fordi vi tror det vil øke interessen for aktivteter og verv hos våre medlemmer.
NTK er medlem av Norsk Kennel Klubb og har i dag ca 4600 medlemmer. NYTK har til sammenligning ca 500 medlemmer. NTK eksistert siden 1933 og har ansvar for 36 terrier-raser. NTK har et hovedstyre og de enkelte rasene har enten en raserepresentant eller en rasegruppe. Rasegrupper har sitt eget styre. Det vil være opp til oss hvor omfattende organisasjon vi ønsker for vår egen rase hvis vi melder oss inn i NTK, men mye vil fortsatt være likt som i dag. For eksempel har NTK et nettsted for oppdrettere og valpeformidling, vi kan fortsette med YT-Nytt m.m.
Fordelen med å bli en del av et større apparat er at NYTK sine tillitsvalgte enklere kan få hjelp og veiledning når de skal gjøre jobben sin. Det vil være lettere for ferske YT-entusiaster å ta på seg verv hvis vi er en del av NTK, fordi NTK har en etablert organisasjon hvor det er mulig å få råd og støtte. Det tilbys for eksempel webinar i organisasjonsarbeid. Da er det ikke så farlig om for eksempel hele styret er ferske på dette. Det samme vil gjelde for dem som blir med på å organisere utstillinger osv. De kommer rett inn i et etablert system. Det blir med andre ord lettere for våre tillitsvalgte å fokusere sin energi og frivillige tid på det som er direkte relevant for rasen vår hvis vi blir medlem av NTK, fordi de tillitsvalgte får mer hjelp og avlastning i NTK enn det som er tilfelle i dag.
Når mange raser slår seg sammen er det også enklere å tilby medlemmene mer varierte aktiviteter enn det NYTK kan gjøre alene. NTK har for eksempel medlemsblad og arrangerer blant annet medlemsmøter, dressurkurs, ringtrening, utstillinger, trimmekurs, agilitytrening, rallylydighetsstevner og sportrening. De rasene som her egen rasegruppe gir i tillegg gjerne ut egne medlemsblad for sine grupper. NTK har 6 avdelinger; Agder, Oslo/Akershus, Rogaland, Trøndelag, Vestland og Østfold og mye av aktivitetene skjer på tvers av raser gjennom disse avdelingene. Men NYTK kan selvsagt ha andre aktiviteter i tillegg, eller på andre steder enn det NTK tilbyr.
Vi kommer derfor til å foreslå på NYTKs årsmøte i 2023 at NYTK blir en del av NTK. I første omgang tenker vi at NYTK bør være en egen rasegruppe i NTK.»

NYTKs årsmøte 13 april 2023 fattet deretter følgende vedtak:

Sak 6: Innmelding av NYTK i Norsk Terrier Klubb

Styret redegjorde for forslaget. Det ble stilt spørsmål om antall utstillinger for rasen etter eventuell innmelding kontra i dag, spesielt med tanke på Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK). Styreleder kontaktet Norsk Terrier Klubb og fikk bekreftet at det vil være vid adgang for NYTK til å inngå avtaler vedrørende utstillinger. Vedtak om innmelding krever ¾ dels flertall, jf NYTKs lover § 6-3.
Vedtak: Årsmøtet vedtok med 21 stemmer av 21 å melde NYTK inn i Norsk Terrier Klubb. Kravet om minst ¾ dels flertall er dermed oppfylt.
Vedtak: Årsmøtet vedtok i tillegg etter forslag fra Anette Jahr med 18 stemmer at styret snarest kaller inn til ekstraordinært årsmøte jf NYTKs lover § 6-3. NYTKs midler ved en oppløsning av NYTK skal følge rasen Yorskhire Terrier inn i Norsk Terrier Klubb.
Siden det er snakk om å oppløse NYTK som klubb krever NYTKs lover § 6-3 at vi avholder ytterligere et årsmøte (dette ekstraordinære årsmøtet) for å stadfeste beslutningen om at NYTK skal bli en del av Norsk Terrier Klubb.
Styret har derfor følgende forslag til vedtak på ekstraordinært årsmøte 27 april 2023:
NYTK blir en del av Norsk Terrier Klubb. Oppløsning av NYTK skjer med virkning fra 1 januar 2024. NYTKs midler følger rasen inn i Norsk Terrier Klubb.

Om NYTK

Se også

Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb  NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. …

Legg igjen en kommentar