AVLYST!!! Innkalling til årsmøte 2020 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

PGA KORONAVIRUS ER ÅRSMØTE 29.03.20 AVLYST – VI KOMMER TILBAKE MED NY DATO OG INFORMASJON!!!

Innkalling til årsmøte 2020 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Sted: 29.03.20 Klubbhus Fenstad stadion kl 13:00
Idrettsvegen 6, 2170 Fenstad

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2020 innen 3 uker før årsmøtet har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på
dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden  

Sak 1:  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og saksliste/dagsorden.
Sak 2: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 3 til tellekorps og 2 til å undertegne protokollen fra møtet
Sak 3: Årsberetning for 2019, se vedlegg 1
Sak 4: Årsregnskap for 2019 med revisors beretning, se vedlegg 2
Sak 5: Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år, se vedlegg 3
Sak 6: Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste, se vedlegg 4.
Sak 7: Valg, se vedlegg 5
Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2019, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Veteran og Årets Agility York – se vedlegg 6

VEDLEGG 1.            SAK 3 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

-I 2019 har vi hatt 5 styremøter. Referat er offentligjort og ligger på nytk.no

– NYTK setter pris på medlemmer som hjelper til på arrangementer raseklubben har 
arrangert. Det er med årene flere som tar eget initiativ og gjør NYTK til en levende klubb.
Vi takker for tilbakemeldinger som blir gitt— vi kan ikke bli bedre hvis man ikke vet hvordan medlemmene vil ha det.

-NYTK hadde 488 medlemmer i desember 2019. Dette er en oppgang fra 2018.

– NYTK holdt oppdretterseminar i mars 2019

– NYTK arrangerte sin årlige rasespesial i juni.

-NYTK fikk gjort utkast ferdig til revidert RAS. Dette har blitt satt på vent da vi avventer ny beskjed fra NKK om når de ønsker RAS tilsendt.

– NYTK etterspurte kandidater til et Sunnhetsutvalg. I desember 2019 var det 4 medlemmer som ønsket å bidra å være med i Sunnhtsutvalget. Det består av Liv Frost-Nordhagen, May Elise Fjellheim. Alina Andersen og Nina Grasmo.

– Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2019 etc. Fortsett den gode jobben i 2020. Om flere distriktkontakter ønsker å bidra så ta kontakt med oss.

– 3 utgaver av medlemsbladet YT- NYTT er utgitt i 2019. Første utgaven ble utgitt i A4 format, deretter 2 utgaver i A5 format.

– NYTK hadde en aktiv stand på Dogs4all—en populær stand og godt møtepunkt for Yorkshire terrier eiere og de som er interessert i rasen.

  På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK.

VEDLEGG 2.            SAK 4 – ÅRSREGNSKAP 2019 MED REVISJONSBERETNING

Årsregnskap i se sak 5: Budsjett og årsregnskap

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors kommentar: 28.01 – betalt februar – 185,- , betalt 30,- for mye via konto. Betalt tilbake 30,- kontant. Seminar mars.
Revisor anbefaler egen post med gaver til seminar/kurs/årsmøte – merke kvitteringer som er gaver til hvem gaven er gitt til.

VEDLEGG 3.            SAK 5 – BUDSJETT OG ÅRSKONTINGENT 2020

Medlem Ingrid Helene Grøtta Østvold har fremmet forslag om å øke medlemskontingenten.
Begrunnelse: NYTK har hatt samme medlemskontingent i alle år og ønsker å øke kontingenten med 20,-. Alle utgifter NYTK har øker i pris som bl.a trykking av medlemsblad, porto mm.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. En økning i kontingenten på 20,- kr pr medlem vil innebære økte inntekter i størrelsesorden 10000 kr. (forutsatt 400 medlemmer).  Budsjettet justeres tilsvarende hvis årsmøtet vedtar forslaget.

VEDLEGG 4.            SAK 6 – SAKER FRA MEDLEMMENE

Sak 1: Medlem Tone Elisabeth Gulbrandsen fremmer sak om Mestvinnende valp Yorkshire terrier.
Poengene blir utregnet ifra resultater fra NKK’s DogWeb og gjelder fra 01.01.2019.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas. Poengene regnes ut på samme måte som mestvinnende Yorkshire terrier.

Sak 2: Medlem Tone Elisabeth Gulbrandsen fremmer sak om å få en profesjonell til å holde pelsstellkurs med pelsstell for utstilling og kort klipp.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas og det settes av midler til dette i NYTKs budsjett begrenset oppad til 15.000 kr etter fradrag for betaling fra deltagerne.

Sak 3: Medlem Ingrid Helene Grøtta Østvold fremmer sak om endring på kriterier for Kenneloversikten.
Ønsker endring på Kenneloversikten slik det var tidligere.
– CK på èn hund fra eget oppdrett de siste 4 år (man trenger ikke ha hunden i eget eie)
– Deretter må man har excellent eller CK på èn hund fra eget oppdrett innen hvert 4. år.
(det anbefales allikevel at man har min. excellent på hund som brukes i avl hos oppdretter.)

Styrets innstilling: Forslaget vedtas

Sak 4: Medlem Elisabeth Wiik Enger fremmer sak om at NYTK søker NKK’s Hovedstyre om krav om kjent status på PL som registreringsvilkår.

Begrunnelse: Etter mange års erfaring med annen rase, og nå seks års erfaring med Yorkshire terrier er jeg ganske overrasket over at en del oppdrettere ikke legger større vekt på dette med helse i avlen.
Vi har ikke mange sykdommer på rasen, men noe har vi. Som oppdretter bør man gjøre sitt ytterste for å fremme en frisk og funksjonell rase. Ser på våre fb grupper at dette problemet oftere dukker opp, og mener det er på tide å ta tak i det.  Hva som er akseptabelt på en status bør en veterinær ta stilling til, men at minst en av foreldredyrene bør være helt fri. Det er vel fortsatt noe usikkerhet rundt arvelighet når det gjelder PL.  Dette vil også gi valpekjøpere en trygghet med å kjøpe en hund som er registrert etter godkjente kriterier.
Ved at alle hunder som skal brukes i avl får en registrert PL status, slipper vi også at klubben må sjekke hunder som blir brukt i avl.
Hvis dette blir gjennomført er dette også et kriterie som faller bort når det gjelder oppføring på oppdretterlisten, noe som gjør at flere kan komme med på listen.

Styrets kommentarer: Styret støtter forslaget om kjent status på foreldrene som registreringsvilkår, da dette også vil gjelde for kull som registreres av ikke-medlemmer. På den måten får vi bedre oversikt over status på rasen.

Styrets innstilling: NYTK sender søknad til NKKs Hovedstyre om vedtagelse av sentral registrering av kjent status for Patellaluksasjon på foreldredyrene som registreringsvilkår.

Sak 5: Styret i NYTK fremmer sak om at NYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning av krav om kjent prdcPRA DNA-status på foreldredyrene som registreringsvilkår på rasen Yorkshire Terrier.

Sak 6: Saker fremmet av Ulla Britt Johansen, Anne Marit Watterud, Siliva Mehl-Sandnes,  Anne K. Brennholm Pedersen, Grete Sjaastad, Anne Utteberg, Henny Lidal, Nina Østli, Rune Østli, Trine Helen Wisth, Tone E. Gulbrandsen, Zinaida Johannessen, Eva Szczepanska, Benedicte, May Elise Fjellheim, Bente Cerveny, Hilde Hannevig Årland.

Til styret i Norsk Yorkshire Terrier klubb 03.02.20

Vedlagt er 3 dokumenter fra 18 medlemmer med totalt 2 forslag til Årsmøtet, dokumentene skal legges til sakslisten og offentliggjøres for medlemmene.
Vi ber om at regnskap med bilag og bankutskrifter for perioden 2016 t.o.m 2019 samt protokoll fra styremøter for samme treårs periode tas meg og legges frem for gjennomgang på Årsmøtet 29.03.2020

Personvern

Det er viktig at tillitsvalgte skiller mellom verv og hva som er privat. Alle tillitsvalgte har taushetsplikt og skal ikke diskutere saker som berører personvern utenfor styremøter eller komitémøter. De skal bruke opplysninger ervervet som tillitsvalgt til fordel for alle medlemmer – ikke bare for seg selv.

Vi har følgende forslag til Årsmøtet:

6.1. Klubben kan ikke publisere bilder av personer uten av vedkommende har gitt sitt samtykke, BIR/BIM bilder kan derfor ikke publiseres uten av begge parter har godkjent dette. Disse bildene skiller seg fra championatfoto, hannhundregister etc fordi handler/eier er med på bildene. Det må fremgå at materialet er godkjent av begge parter før det publiseres. Det er overensstemmelse med NKK. 

6.2. Alle medlemmer skal til enhver tid bli orientert om hva deres personopplysninger kan brukes til avklubben. Den av våre tillitsvalgte som har tilgang til personopplysninger på DogWeb og andre medlemslister kan ikke bruke disse opplysningene i egen interesse f.eks ved å sende venneforespørsel til nye medlemmer / valpekjøpere på Facebook og andre sosiale nettverk. Bruk av personopplysninger i NYTK er begrenset til utsendelse av informasjon påmeldinger til utstilling/kurs og invitasjoner i form av medlemsblad og epost/nyhetsbrev.

Styrets kommentarer: Av praktiske årsaker må det være en enkel og håndterbar løsning på publisering av bilder. NYTK kan ikke forventes å skulle kontakte hvert eneste medlem som er avbildet for å forsikre seg om at NYTK har samtykke til publisering. Og samme regel må gjelde for alle. Hvis hver enkelt må gi samtykke for hver gang vil konsekvensen fort bli at antall bilder som publiseres reduseres drastisk. Mange av klubbens “vanlige” medlemmer vil da bli skuffet, fordi det for mange er stor stas å bli avbildet i medlemsbladet Det bør dessuten være opp til styret å avgjøre hvordan man skal gjennomføre dette rent praktisk, som en del av styrets ordinære oppgaver. Mot denne bakgrunn ble NYTKs Policy for personvern og publisering vedtatt på styremøte 10.02.20.

Den lyder som følger: “Personvern: NYTK benytter NKKs Personvernerklæring (se nkk.no) tilsvarende. Bruk av personopplysninger i NYTK er begrenset til utsendelse av informasjon, påmeldinger til arrangementer, invitasjoner til medlemmer og potensielle medlemmer o.l. Dette utelukker feks ikke vennskap på Facebook o.l mellom medlemmer som deltar på sosiale media og styrets medlemmer.

Publisering av bilder: Når du melder deg på utstilling o.l. via NKKs hjemmeside krysser du av for følgende: «Jeg samtykker til at det i forbindelse med arrangement kan bli tatt bilder som i etterkant vil kunne bli delt/publisert offentlig, som f.eks på sosiale medier eller offentlige nettsider». Du kan eventuelt gi NYTK skriftlig forhåndsbeskjed hvis du ikke ønsker noen bilder av deg eller hundene dine publisert i NYTK, gjeldende i alle sammenhenger og for minimum 1 århvis du ikke har spesifisert lengre tid. Man må selv ta ansvar å si ifra til motpart ved oppstilling på BIR/BIM bilder om å ikke sende inn bilder til NYTK. “

Styrets innstilling: Forslag vedtas ikke, med henvisning til at NYTK har personvernspolicy som nevnt over.

6.3. Styret skal føre protokoll over nummererte styremøter og saker. Møtereferat skal gjøres tilgjengelig for medlemmene og NKK. Referatene skal ikke inneholder personnavn.

Styrets kommentar: På raseklubbens hjemmeside www.nytk.no ligger det egen oversikt der alle

referat blir lagt ut . http://www.nytk.no/category/om-klubben/referat/ NYTK har i tillegg noen helt få saker der personnavn er nevnt og disse sakene blir ikke publisert offentlig, men arkivert i NYTK’s arkiv som styrets medlemmer har innsyn i. I en liten klubb er det som regel ikke hensiktsmessig å publisere saker med anonymiserte navn. Styret har derfor valg denne løsningen. Styreprotokoller for det enkelte år medtas for øvrig til årsmøtet og årsmøtet har rett tilinnsyn også ut over publiserte referater. Dog skal personvernshensyn også da iveretas. Ettersom kravet til publisering av styrereferater allerede er oppfylt foreslår styret at forslaget ikke vedtas av årsmøtet.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (overflødig)

6.4. Ifølge møter offentliggjort i 2019 kan det se ut som om styret ikke har konstituert seg for 2019. Alle styremedlemmenes navn, telefonnr og/eller epost skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmene på web og i bladet. Det skal fremgå hvem som er leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Styrets kommentarer: Årsmøtets valg av styret er en konstituering av styret, jf at leder og nestleder velges rett inn i sine verv. Styret velger deretter kasserer og sekretær, jf NYTKs lover § 4-3. Styret har valgt kasserer, og det er opplyst om hvem som er leder, nestleder, kasserer osv på siste side i medlemsbladet «OM NYTK». Styreleder har også vært sekretær i perioden og skrevet bl.a referater. Styret jobber sammen og tar avgjørelser samlet. NYTK beklager dog at rollen som sekretær ikke har kommet frem da styret i fellesskap lager referater men èn person må stå som referent. NYTK vil også sørge for en oppdatering av nytk.no før årsmøtet, inklusive informasjon om hvem som er distriktskontakter, sitter i Sunnhetsutvalget.

Styrets Innstilling: Forslaget vedtas ikke.

6.5. Valgkomiteen skal ha egen epost, forslag skal IKKE sendes via styret.

Styrets kommentarer: Valgkomiteens leders postadresse samt e-postadresse kommer frem av varsel om årsmøte som ble sendt til alle medlemmer 9 januar 2020. Forslag om kandidater til valg sendes til valgkomiteens leder private hjemmeadresse pr post, og adressen kommer frem i innkallingen til årsmøtet. Forslag til saker til årsmøtet skal sendes NYTKs styre, jf teksten i 8-ukersvarselet.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (overflødig).

Sak 7: Saker fremmet av Ulla Britt Johansen, Anne Marit Watterud, Siliva Mehl-Sandnes,  Anne K. Brennholm Pedersen, Grete Sjaastad, Anne Utteberg, Henny Lidal, Nina Østli, Rune Østli, Trine Helen Wisth, Tone E. Gulbrandsen, Zinaida Johannessen, Eva Szczepanska, Benedicte, May Elise Fjellheim, Bente Cerveny, Hilde Hannevig Årland.

Oppdretterlisten/valpeformidling

Oppdrettere har over lengre tid ytret misnøye med reglene for å stå på oppdretterlisten, det er også uklart hva som er regler og hva som er anbefalinger. Tidligere innsendte forslag fra medlemmer er omskrevet og ikke gjenkjennbare når de er fremsatt som alternativ fra styret (jfr avstemning juli 2019). Vi mener det vil ha god effekt å satse på utdanning av oppdretter og ikke for strengt regelverk, vi er allerede godt regulert som medlemmer av NKK og vår oppfatning er at oppdrettere ønsker å utvikle seg videre for å bli gode. Samarbeid forutsetter at alle blir behandlet som likeverdige. Oppdretterlisten skal være en liste som viser at vi står sammen, ikke fungere som et skille mellom oppdrettere. Alle er enig om at helse skal stå i fokus og at det er et målrettet arbeid som klubben skal jobbe for, problemet er hvordan og i hvilket tempo dette arbeidet skal utføres.

Effekten av et for strengt og komplisert regelverk er at oppdrettere stenges ute – eller velger å stå utenfor, og at vi gjør et allerede snevert avlsmateriale enda mindre. I dag er det flere oppdrettere som ikke er med på oppdretterlisten enn som er med. I tillegg ytrer NKK bekymring over at en meget stor andel av Yorkshire terrier valper ikke blir registrert i NKK, det er sikkert ulike årsaker til at det er slik, men vi vet at mange oppdrettere har flyttet hit fra andre land og at det er en oppgave for klubben å kontakte, inkludere og informere.

Vi har følgene forslag til Årmsøtet.

7.1. Styret skal oppnevne valpeformidler. Vedkommende skal registreres med telefon og epost i alle klubbens fora og hos NKK. Det er et poeng av valpeformidler ikke selv er oppdretter. Henvendelser til valpeformidler skal loggføres. Oppdrettes melder selv inn valpekull og er ansvarlig for oppatering ved salg. Valpeformidler skal ikke anbefale, kun videremidle. Valpekull kan slettes fra listen etter 2 måneder. Valpekull kan formidles via telefon, epost eller web.

Styrets kommentarer: Merk at NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett kun er minimumsbestemmeler. Det er opp til den enkelte raseklubb å gjøre de nødvendige justeringer for sin egen rase, ved hjelp av bla klubbens avlsanbefalinger. Angående uregistrert oppdrett: NYTK har mottatt uformelle tilbakemeldinger fra flere ansatte i NKK over flere år, som mener NYTK er et eksempel til etterfølgelse hva gjelder positiv inkludering av personer som har kjøpt uregistrert, det være seg som medlem eller på sosiale media. Klubbens mål er at disse kjøper registrert neste gang, noe NKK er godt fornøyd med. Klubben har med andre ord aldri mottatt kritikk fra NKK i denne sammenheng – kun positive tilbakemeldinger.

Angående valpeformidler: NYTK hadde valpeformidler tidligere, da NYTK var underlagt NMHK som en gruppe. Dette fungerte ikke og NYTK innførte i stedet bl.a Kenneloversikten og en egen “valper til salgs side” på www.nytk.no. I ettertid har NKK i tillegg kommet med “kjopehund.no”, hvor kull som registreres kan legges inn med tanke på salg fra alle oppdrettere som registrerer YT-valper, uavhengig av om de er medlem av NYTK eller ikke.

Per i dag praktiseres henvendelser fra medlemmene til klubben som følger: Når NYTK får en

henvendelse med interesse for kjøp av Yorkshire terrier så mottar de denne meldingen. «På Kennelovesikten finner du liste over oppdrettere, anbefaler deg å ta kontakt med hver enkelt å høre hvilke planer de har for kull fremover. http://www.nytk.no/nytk%c2%b4s-kenneloversikt/ Bare spør om du lurer på noe. Mvh Ingrid Helene, leder i NYTK www.nytk.no»

NYTK opprettet i 2019 en egen side på Facebook med «Yorkshire terrier valper til salgs» Med samme kriterier for salg av valper som valpesiden på www.nytk.no Det er valgfritt om man ønsker å formidle sine valper både på Facebook eller kun på www.nytk.no . Det stilles krav til premiering og helsetesting for å kunne stå på kenneloversikten, Se kriterier på nytk.no.

Styret anbefaler og ønsker at man formidler sine egne valpekull via vår hjemmeside eller Facebook gruppen.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke.

7.2. Informasjon om sykdom, kynologi etc til valpekjøpere og andre som vil vite mer enn det oppdretter og valpeformidler kan svare på, skal på generelt grunnlag gis av avlsråd/sunnhetsutvalg.

Styrets kommentar: NYTK har fra desember 2019 fått et eget sunnhetsutvalg og dette er et fint innspill til hvilke oppgaver et sunnhetsvalg kan ha. Det må være opp til oppdretter selv å være ærlig ovenfor sine valpekjøpere ved salg av valp eller utlån av avlspartner. Spørsmål rettet til NYTK’s Sunnhetsutvalget kan sendes på mail til avl@nytk.no. Dette vil komme frem på nytk.no. Det er viktig for sunnhetsutvalget at de får tilbakemelding både fra oppdrettere og valpekjøpere.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (overflødig)

7.3. Det skal utarbeides en målsetning som alle oppdrettere under klubbens fane skal jobbe imot. Forsalg til kriterier/anbefalinger for avlsarbeid skal utarbeides av sunnhetsutvalg/avlsråd – ikke av styret. Det skal jobbes med følgende faser: Innspill fra medlemmer (høringer), oppdretterseminar, evt. Helseundersøkelser og rådgivende instanser (for eksempel NKK, veterinærer osv). Forslagene skal oversendes styret som legger det frem til godkjenning på årsmøte

Styrets kommentarer: Alle klubber i NKK er som kjent pålagt å utarbeide et eget dokument som bla skal inneholde klubbens avslmålsetninger, strategi osv. Dette heter Rasespesifikke Avlsanbefalinger – forkortet til “RAS”. NYTK sin RAS «erstatter» med andre ord et eget dokument med avlsmål som foreslått over og er det styringsdokument som NKK har pålagt sine klubber å benytte. NYTKs RAS er kun gyldig til 1/1-2019, men i januar 2019 mottok alle raseklubber en e-post fra NKK (det ble også publisert i NYTK’s medlemsblad nr 1/2019):

09.01.2019 Revisjon av eksisterende RAS utsettes – mail fra NKK «Hovedstyret har tidligere vedtatt at revisjon av Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) skal utsettes til nye it-verktøy for beregning av av/og helsestatistikk er ferdigstilte. På grunn av stor pågang på nye it-prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helseverktøyene forsinket. Dette medfører at også revisjon av RAS, utsettes. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre medlemmer. De klubber og forbund som allerede har sendt inn revisjon av RAS vil få tilbakemelding, men vi tar ikke imot nye RAS-revisjoner før it-verktøyene er på plass. Når det igjen åpnes for innsending av reviderte RAS, vil det sendes ut ny informasjon til klubber og forbund.» 

NYTK’s RAS var da ferdig revidert og var klar for å sendes på høring til våre medlemmer. Revideringen ble gjort av Anne Utteberg, Liv Frost-Nordhagen, Nina Grasmo og Ingrid Helene Østvold. Disse ble som takk for sitt arbeide med RAS sendt på NKK’s Avlsrådkurs 2019. NYTK vil nå sørge for at utkastet til revidert RAS legges ut på nytk.no til høring, og tar gjerne imot tilbakemeldinger. Det er ingenting i veien for at NYTK benytter en endelig vedtatt revidert RAS som sitt styringsdokument/avlsmål, uavhengig av at NKK for tiden ikke har kapasitet til å godkjenne NYTKs reviderte RAS. I så fall blir godkjenning av RAS en årsmøtesak i 2021. Hvorvidt det deretter skal arbeides ytterligere med RAS når NKK på nytt har kapasitet får vi komme tilbake til når den tid kommer.

Styrets innstilling: NYTK legger ut revidert RAS til høring på nytk.no og bedt om innspill fra medlemmene. Målsetningen er at endelig utkast til revidert RAS vedtas på årsmøtet 2021. Saken som er fremmet blir da overflødig og styret foreslår at det ikke vedtas.

7.4. Dersom klubben ikke har et fungerende avlsråd/sunnhetsutvalg, kan ikke styret innføre restriksjoner på helse uten etter pålegg fra NKK eller årsmøte, men styret kan informere om testing og mulighet for å registrere resultater på DogWeb.

Styrets kommentarer: NYTK har oppnevnt et Sunnhetsutvalg og saken fremstår derfor som overflødig. Det er ikke praktisk at årsmøtet binder NYTK i et år slik det er foreslått, og det er også vanskelig å tenke seg hvilke restriksjoner på helse som det skulle kunne være snakk om. Det er viktig for sunnhetsutvalget at de får tilbakemelding både fra oppdrettere og valpekjøpere.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (overflødig, jf at klubben har Sunnhetsutvalg).

7.5. Kriterier for å få stå på oppdretterlisten og få formidlet valper gjennom klubben inntil dette arbeidet er utført. Oppdretter skal være medlem av NYTK, ha registrert kennelnavn i NKK, skal ha adresse i Norge. Har hatt ett kull Yorkshire terrier valper i løpet av de 3 siste kalenderår.

Styrets kommentar: NYTK hadde ute på høring med forskjellige kriterier for Kenneloversikten. Her ga medlemmer selv tilbakemelding med hvordan de ønsket at Kenneloversikten skulle være der styret satt sammen forskjellige forslag med hva man kunne stemme over. Det har kommet inn flere forslag med saker til årets årsmøte angående Kenneloversikten. Styret håper vi kommer frem til en felles enighet hvordan Kenneloversikten blir i løpet av årsmøtet.

Sak 8.1: Styret i NYTK fremmer sak om å endre frist for årmøte i lovene.

Begrunnelse: Pr. dags dato står det i lovenes § 3-1 at «Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. april.» Styret ønsker å endre datoen til innen 01. juli hvert år, da har man flere helger til disposisjon hvis årsmøtet blir lagt i forbindelse med rasespesialen. Vi «mister» en del helger i forbindelse med påske og helligdager som er på våren.

Styrets forslag til vedtak: «innen 15. april» i NYTKs lover erstattes med «innen 1.juli».

Sak 8.2 Forutsatt at årsmøtet vedtar å endre dato i sak 7.1 ønsker styret å arrangere rasespesialen innendørs og kombinere rasespesial sammen med årsmøte.

Begrunnelse: NYTK ønsker at flere medlemmer skal kunne delta på årsmøte og ønsker å legge rasespesialen i forbindelse med Årsmøte. Styret ønsker også at vi holder rasespesialen innendørs og vil i den forbindelse forhåpentligvis øke antallet påmeldte siden det er innendørs og da vil ikke været være noen utfordring for arrangementet.

Styrets forslag til vedtak: Styret har anledning til å arrangere rasespesialen innendørs og kombinere det med årsmøtet.

Sak 9 (Økonomi): Saker fremmet av Ulla Britt Johansen, Anne Marit Watterud, Siliva Mehl-Sandnes,  Anne K. Brennholm Pedersen, Grete Sjaastad, Anne Utteberg, Henny Lidal, Nina Østli, Rune Østli, Trine Helen Wisth, Tone E. Gulbrandsen, Zinaida Johannessen, Eva Szczepanska, Benedicte, May Elise Fjellheim, Bente Cerveny, Hilde Hannevig Årland.

Da regnskapet for 2019 ikke er kjent på skrivende tidspunkt, legger vi regnskapet for 2018 og budsjett for 2019 til grunn for forslagene til Årsmøtet.

Det er ikke mulig å lese ut av regnskapet hvilke inntekter de ulike arrangementene har gitt, utgiftene har vært så høya at de ikke kan forklares av det aktivitetsnivået klubben har hatt. Det er vanskelig å vite hvordan postene er ført, da vi for eksempel vet at medlemmer har betalt inn mer for annonser i bladet enn de 200,- som er bokført. Til sammenligning er det til helse avsatt kun 2000,-. Hvordan regnskapet egentlig skal være kan kun avdekkes ved ekstern etterforskning.

Alle verv i klubben er frivillig, ulønnet og basert på tillit og det forventes at styret skal forvalte midlene på en måte som kommer rasearbeidet til gode. Det er ikke slik at noen er mer medlem enn andre og skal ha særfordeler.

Det må kunne forventes at medlemmer som kan og allikevel er til stede på et arrangement – stiller opp gratis for klubben sin. Slik utgiftene har fordelt seg de siste årene er det til grunn til å anta at klubben har betalt mer enn det som er rimelig til enkeltmedlemmer i forbindelse med klubbaktiviteter/arrangementer, uten at det i seg selv kan forklare hele utgiftsnivået.

Medlemsbladet er ofte det tyngste økonomiske løftet en klubb har, og utgiftene er ikke uventet kr 41000 m/porto. Til sammenligning er det brukt 78000,- på kurs, årsmøte og reiser. Dogs4all og Rasespesialen har kostet 64000,-.

Det er oppgitt at NYTK hadde 456 medlemmer og medlemsavgiften utgjør derfor ca 112000.

Inntekter fra aktiviteter er der ca 50 000 mens utgiftene er på hele 142000! Klubben brukte kr 70000 mer enn den tok inn i 2018!

NYTK er en klubb med snart 500 medlemmer, det må derfor være mulig å fordele og regulere oppgaver og ansvar på flere personer, slik at vi i fremtiden kan unngå å komme i en lignende situasjon der enkelt medlemmer må stå til rette. Vi etterlyser en ryddig håndtering av midlene fra nå av med faste satser og regler for refusjon av utgifter. Dette er penger som skulle komme rasearbeidet til gode, for eksempel til helseundersøkelser, seminarer, utdanning osv.

Vi har følgende 11 forslag til Årsmøtet:

Styrets kommentar: Klubbens regnskap for 2018 ble gjennomgått og forklart på fjorårets årsmøte. Økt pengebruk skyldtes særlig kjøp av klubbartikler (44.000 kr mot budsjett 5.000) og utgifter til årsmøtet (17.000 kontra 4.000). Dette, samt budsjettet for 2019 ble godkjent av årsmøtet uten anmerkninger.

Generelt: NYTK har de siste 10 årene hatt en stabil og sunn økonomi og dagens styre ønsker at dette skal fortsette også i fremtiden. Målet er å tilbakeføre midler til medlemmer og prosjekter til nytte for både hunder og eiere. Og da går ikke alltid det enkelte arrangement i null. Det vil heller ikke alltid være flust med frivillige som hjelper til ut over de faste. Styret er ikke negative til å øke arbeidsmengden, men behovet for særskilte regnskaper for visse aktiviteter, en materialforvalter, en distriktkoordinator osv må avveies mot eksisterende arbeidsbyrde for de som allerede bidrar mye. Styret velger derfor å proaktivt etterlyse søknader fra medlemmer som ønsker å bidra.

Flere av sakene under gjelder forhold som bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av NYTKs budsjett for 2020, jf over.

Sak 10.1 NYTK skal benytte ekstern revisor

Styrets kommentar: Revisor og vararevisor velges av årsmøtet for 2 år om gangen, neste valg er i 2021. Forslag til revisor og vararevisor sendes til valgkomiteen året de står for valg. Om det ønskes at det skal brukes revisor firma så må man påberegne kostnadsutgifter for dette. Om NYTK skal bruke ekstern revisor budsjettmessig kan estimeres til om lag 20-30.000,-. Disse penger må i så fall må hentes inn ved å spare inn på NYTK-bladet, rasespesial, kursaktivitet eller ved å øke medlemskontingenten.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Valg av revisor er en ordinær årsmøtesak som uansett skal behandles i forbindelse med neste års valg og budsjettbehandling).

10.2 Inngående balanse som overskrider kr 20000 skal hvert år sette inn på høyrente konto. Årsmøtet avgjør hvordan disse pengene skal brukes.

Styrets kommentar: Dette er et godt innspill, men å sette inn oppsparte midler på høyrentekonto, er ingen god ide for en 0-profitt-organisasjon som streber etter å gi tilbake til sine medlemmer hva den får inn av midler. Det er senere tid blitt praktisert å avsette midler til kursaktivitet annen hvert år, evt kjøp av klubbartikler e.l.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Eventuelle særlige ønsker om bruk av klubbens midler bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av budsjettet, slik at medlemmene på årsmøtet kan danne seg et helhetlig bilde.)

10.3 Årsmøtet godkjenner inntil kr 6000 for å dekke utgifter med å avholde Årsmøtet

Styrets kommentar: Årsmøtet innebærer utgifter til Mestvinnende Yorkshire terrier pokaler, rosetter til topp 10 mestvinnende hannhund og tispe, blomster, utgifter for styremedlemmer ved reise/overnatting. Annethvert år har NYTK hatt årsmøte i forbindelse med oppdretterseminar og da har bl.a leie av lokale inngått i utgiftene. De gangene vi ikke har årsmøte i forbindelse med oppdretterseminar har vi ingen utgifter på leie av lokale.

Årsmøtet har alene en post for premiering av mestvinnende hunder for ca 3.000,- i materialutgifter, og dette vil være det første som blir borte om en slik økonomisk ramme skal settes. Klubben bør ikke å ta bort honorering av medlemmer som jobber for rasen, når de økonomiske rammer tillater dette.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Summen vil variere fra år til år, men vi har endret budsjett fra 4000, – til 6000,- og styret vil forsøke så langt det lar seg gjøre å holde seg innenfor budsjettet).

10.4 Alle innkjøp vedtas av et beslutningsdyktig styre og protokollføres- Beløpsgrense for innkjøp av klubbartikler i 2020 settes til kr 0,- på grunn av stor varebeholdning.

Styrets kommentar: Alle innkjøp som ikke faller inn under en ordinær stillingsfullmakt for tillitsvalgte, som feks mindre innkjøp av vanlig kontorrekvisita forhåndsgodkjentes av styret og protokollføres. Utgifter refunderes kun mot kvittering. Alle kjøp blir med andre ord besluttet av ett beslutningsdyktig styre, det er ingen som agerer alene i NYTK. Innkjøp er med i regnskapet på sine nødvendige poster.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Eventuelle særlige ønsker om bruk av klubbens midler bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av budsjettet, slik at medlemmene på årsmøtet kan danne seg et helhetlig bilde.)

10.5 Årsmøtet godkjenner bruk av inntil kr 15000 til å dekke utgifter i forbindelse med rasespesialen. Utstillingskomiteen skal føre separat regnskap for utstillingen.

Styret kommentar: Dommer og ringpersonell kommer med nærmere sum på 10000,-, det kommer an på hvor dommer kommer i fra mtp reiseutgifter og hvor mange netter som er nødvendig for overnatting. NYTK har brukt samme ringsekretær og skriver så disse har samme faste utgift. 15000,- er urimelig lite da det skal dekke dommer, reise, losji, ringsekretær og skriver og deres reiseutgifter og dagstakst. Ytterligere så kommer leie av sted til å arrangere rasespesial, rosetter, premier, pokaler utenom.

Man vet aldri hvor mange som melder på til en rasespesial og man går ikke i overskudd av å arrangere en rasespesial. NYTK oppfordrer til å sponse pokaler som dekker deler av utgiftene ved kjøp av pokaler. Å kostnads begrense en raspespesial, feks fordi man ønsker å avsette midler i en høyrentekonto virker mot klubbens hensikter, og 0-profitt visjonen.

Styret innhenter gjerne hjelp hvis noen ønsker å bidra til å sette opp eget regnskap for kommende rasespesial. MERK: Hvis du kan føre særskilt regnskap for NYTKs rasespesial: Send en kort søknad til NYTKs styre på post@nytk.no innen 20 mars.

Styrets innstilling: Bruk av inntil 15.000 kr til Rasespesialen vedtas ikke. (Eventuelle særlige ønsker om bruk av klubbens midler bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av budsjettet, slik at medlemmene på årsmøtet kan danne seg et helhetlig bilde). Under forutsetning av at noen melder seg foreslår styret følgende vedtak: NYTKs styre oppnevner en regnskapskyndig til å føre særskilt regnskap for NYTKs rasespesial 2020. Regnskapet fremlegges for årsmøtet 2021.

10.6. Årsmøtet godkjenner bruk av inntil kr 10000 til å dekke utgifter til årlig oppdretterseminar. Avlsråd/sunnhetsutvalg arrangerer og fører regnskap.

Styrets kommentar: Et oppdretterseminar er en aktivitet hvor styret bør ha mulighet til å «sponse» noen av utgiftene (avhengig av program/ foredragsholder/ dennes reiseutgifter osv), slik at den enkelte oppdretters påmeldingsavgift ikke nødvendigvis dekker hele utgiften klubben har. 

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Eventuelle særlige ønsker om bruk av klubbens midler bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av budsjettet, slik at medlemmene kan danne seg et helhetlig bilde).

10.7. Dogs4all: Leie av stand på rasetorget koster i 2020 kr 3375 inkludert mva. Årsmøtet godkjenner bruk av inntil kr 8000 til å dekke utgifter til stand på Dogs4all i år

Styrets kommentar: Dogs4all kostet om lag 8.500,- i 2019, og det er budsjettert med det samme i 2020. Det påløper utgifter ut over leie av stand når klubben har diverse tiltak for å kunne være synlig for nye medlemmer og rekruttering til klubben

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Eventuelle særlige ønsker om bruk av klubbens midler bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av budsjettet, slik at medlemmene på årsmøtet kan danne seg et helhetlig bilde).

10.8 Utgifter til andre arrangementer i klubbens regi som ikke er lagt frem for årsmøtet, kan dekkes med inntil kr 3000 pr aktivitet

Styrets kommentar: Det er ikke i medlemmenes interesse å binde NYTK til ikke å arrangere noe som koster mer enn 3.000 kr og som ikke er forhåndsgodkjent av årsmøtet. Styret vurderer til enhver tid om klubben har råd til aktiviteter, og er tiltaket bra og gagner mange medlemmer bør det kunne gjennomføres selv om det koster klubben mer enn 3.000 kr. Alle saker må uansett søkes styret, og godkjennes av kasserer gitt at de økonomiske rammer tillater dette.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. (Eventuelle særlige ønsker om bruk av klubbens midler bør diskuteres i forbindelse med behandlingen av budsjettet, slik at medlemmene på årsmøtet kan danne seg et helhetlig bilde.)

10.9. Styret skal oppnevne materialforvalter for klubben som skal oppbevare og føre protokoll over salg/varebeholdning og alle klubbens eiendeler.

Styret kommentar: Om NYTK har et medlem som ønsker å være materialforvalter og har mulighet til å lage en oversikt over klubbens varebeholdning så har raseklubben lager i Fenstad.

MERK: Hvis du ønsker å bli NYTKs materialforvalter: Send en kort søknad til NYTKs styre på post@nytk.no innen 20 mars.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (enten er det allerede oppnevnt en materialforvalter, eller så har ingen tatt på seg vervet)

10.10 Styret oppnevner en koordinator som har ansvar for oppfølging av distriktskontaktene. Distriktene skal selv jobbe med aktiviteter i sitt distrikt, medlemstreff, møter, pelstellkurs osv. Distriktsvise Facebookgrupper som NYTK disponerer skal administreres av distriktskontakt + evt. Vara. Dersom et distrikt har vært inaktivt i 2 kalenderår skal det som hovedregel oppnevnes en ny kontaktperson. Distrikskontaktene kan søke om å få dekket utgifter til aktiviteter med inntil kr 3000 pr aktivitet

Styrets kommentar: I noen fylker er det store avstander i og dermed vanskelig å prøve å samle de eiere av rasen som er i det fylket. Om det er ønske om at distriktskontaktene ønsker å holde kurs eller lign. der man må regne med utgifter så kan distrikskontakten sendes søknad til styret. Søknader skal godkjennes av styret og kasserer som er ansvarlig for økonomi. Angående FB-gruppene: Distriktskontaker i fylkene i tillegg er 1 fra styret er admin for å sikre klubben.  NYTK har satt noen grunnregler for Facebook gruppene. Pga brudd samtlige ganger og man er ikke på sosiale medier 24/7 så har vi fått med flere medlemmer som admin på gruppene.

NYTK har oppmuntret distriktskontaktene til å bidra med sosiale aktiviteter og til at andre medlemmer på NYTKs fylkesvise FB-grupper til å ta initiativ til aktiviteter. Det er ikke en nødvendighet at man må være medlem i NYTK for å være på fylkesgruppene på FB men vi får NYTK-medlemmer via gruppene fordi mange er ikke klar over at det finnes en egen raseklubb. Mange har hund uten å være registrert i NKK eller har blandingshund, men NYTK inkluderer alle, da et medlemskap i NYTK er på eier og ikke på hund.

MERK: Hvis du vil være Koordinator for NYTKs Distriktskontakter: Send en kort søknad til NYTKs styre på post@nytk.no innen 20 mars.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke (enten er det allerede oppnevnt en Distriktskoordinator eller så har ingen tatt på seg vervet)

 10.11 Klubben dekker overnatting og kost for styremedlemmer for deltagelse på årsmøtet med inntil kr 500 pr natt og kostpenger kr 200 pr dag dersom reisen varer i 12 timer eller mer. Reiseutgifter, overnatting og kost dekkes ikke dersom medlemmet er deltaker på kurs/seminar i klubbens regi samtidig med årsmøtet. Reiseutgiftene dekkes etter billigste reisemåte (buss/tog). Utgifter refunderes ved innsending av billetter.
Klubben dekker ikke reiseutgifter, overnatting og kost der medlemmet har som formål å fremføre/delta med egen hund, delta på arrangementer (utstilling, pelsstellkurs, oppdretterseminar etc.)

Styrets kommentar: Den generelle samfunnstrenden er at det er stadig vanskeligere å få tak i frivillige som er villige til å ofre en vesentlig mengde av sin fritid og sine helger på ubetalt klubbarbeid. Forslaget innebærer dessuten beløpsgrenser som bare ca en fjerdedel av statens reiseregulativ for tjenestereiser i Norge, noe styret mener er altfor lavt. Styret er også uenig i at medlemmer som deltar på et arrangement og som bruker sin tid og sine helger for klubben ikke samtidig skal feks kunne få stille ut sin hund i samme arrangement, uten å miste utgiftsdekning. Det får tross alt være grenser for hvor knipen en klubb skal være.

Styret praktiserer i dag refusjon mot utlegg, dvs kvittering. Det reises etter best kost/nytte, og diett utnyttes på ingen måte ifht de rammer som en revisor stiller. Styret mener det er en god tilnærming å holde seg innenfor rammene for kost og losji som «statens reiseregulativ» setter, dette er tross alt profesjonelle aktører som vet hva det faktisk koster å reise i Norge.

Styret kan undersøke nærmere hva som er praksis i andre klubber o.l og publisere retningslinjer for utgiftsdekning i NYTK på nytk.no o.l. Så kan eventuelt neste årsmøte følge opp dette hvis det skulle være ønsket av noen.

Styrets innstilling: Styret utarbeider retningslinjer for klubbens dekning av utgifter til reise, kost og overnatting i forbindelse med styremedlemmers deltagelse på årsmøtet og i andre sammenhenger. Disse publiseres på nytk.no o.l 

VEDLEGG 5.            SAK 7 – VALG

Verv som står for valg i NYTK 2020 og kandidater:

Nestleder for 2 år:
Elisabeth Wiik Enger (gjenvalg)
Henny Lidal (ny)
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Elisabeth Wiik Enger

Styremedlem nr 1 for 2 år:
Jeanette Bruserud (gjenvalg)
Kim Lohne (ny)
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Jeanette Bruserud

Varamedlem nr 2 til styret for 2 år:
Veli Orre (gjenvalg)
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Veli Orre

Leder i Valgkomiteen for 2 år:
Dora J. Källmann (ny)
Valgkomiteens innstilling/anbefaling: Dora J. Kullmann

Medlem nr 1 for 2 år:
Sandra Grzelczak (ny)
Lillian Nergaard (ny)

Valgkomiteens kommentar: NYTK har i dag et velfungerende styre og valgkomiteen har i sin innstilling anbefalt kandidater som etter valgkomiteens mening vil bidra til en sammensetning av styret til det beste for klubben og dens medlemmer.

Se vedlagt stemmeseddel.

 

Vedlegg 6.               Sak 8 – PREMIEOVERREKKELSE

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2019 ble NoJV18 NordJV18 No Dk Se Ch Kentauro Alfa Whoopsy.
Mestvinnende Yorkshire Terrier hann, Årets Debutant og Årets Unghund 2019 ble SeJV18 SeV19 DkV19 No Se Dk Ch
Sijevale Kevin Costner
Årets Veteran Yorkshire Terrier 2019 ble Nord Ch Richy Rich Of Joranza
Årets agility Yorkshire terrier 2019 ble Oxzar Take A Chance
Rosetter tildeles mestvinnende Yorkshire terrier hann & tispe nr 1-10

Mestvinnende avlshund topp 3 hannhund 
No Ch NoV-17 Con’danica Morgan 105 poeng
Beatles Black Superstar 87 poeng
CIB Nord Ch Expresso Nova Kasio 54 poeng

Mestvinnende avlshund topp 3 tispe (kun 2 tisper med i poengberegningen)
Wolshebny Les Vanila 27 poeng
Henceforth’s Mini Troll 25 poeng

Hele innkallingen finner du her i PDF fil

Stemmeseddel finner du her i PDF fil

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar