Innkalling Årsmøte NYTK 23.03.14

Innkalling til årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier klubb Sted: Scandic hotell Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen Søndag 23. mars kl 1300

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2014 har møte og stemmerett på årsmøtet. Det kan stemmes enten ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan bare benyttes på valg av personer til verv, ikke til å stemme på saker. Det er kun de sakene som står på dagsordenen under som kan behandles av årsmøtet.

Dagsorden:
Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.
Sak 2: Årsberetning for 2013, se vedlegg 1
Sak 3: Årsregnskap for 2013/Budsjett 2014 med revisors beretning, se vedlegg 2
Sak 4: NYTK melder seg ut av mestvinnerlisten til NKK og at det kun er 1 mestvinnerliste der hannhunder og tisper er på samme liste. Fra medlem Nina Grasmo, se vedlegg 3 Sak 5: Beholde championatkrav for Yorkshire Terrier i Norge med stor cert. Fra medlem Ingrid Helene Østvold, se vedlegg 4.
Sak 6: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2013, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter
Sak 7: Valg, se vedlegg 5
Til styret: Nestleder for 2 år, styremedlem nr 1 for 2 år, styremedlem nr 2 for 2 år 1 vara nr 2 for 1 år.
Til valgkomiteen: Leder for valgkomiteen for 2 år, medlem nr 1 for 2 år, medlem nr 2 for 1 år, vara for 1 år.
Vedlegg 1— NYTK’s Årsberetning for 2013
-I 2013 har vi hatt 2 styremøter. Referater er offentligjort og ligger på nytk.no
– Avlsrådet har hatt 3 møter hvor medlemmer av styret deltok på et av disse. Referater er offentligjort og ligger på nytk.no
I 2013 ble Helseundersøkelsen avsluttet og kartlagt. Den har pågått fra høsten 2012 til sep. 2013. Denne var til stor nytte for avlsrådet da RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi) ble utarbeidet og NYTK var den første
raseklubben som leverte et ferdig RAS til Norsk Kennel Klubb. RAS ble godkjent av NKK 09.01.14 uten noen innsigelser fra NKK. RAS ligger nytk.no
Avlsrådet/styret har jobbet med kartlegging av PRA på Yorkshire terrier i Norge og er godt i gang med å få en oversikt over linjer som er rammet av dette. På nytk.no legger vi ut fortløpende den informasjonen vi får inn.
-Utstillingskomiteen har hatt 3 møter hvor 2 var sammen med medlemmer av utstillingskomiteen til Norsk Shi Tzu Klubb.
Vi har gjennomført en Rasespesial og en utstilling hvor alle raser var invitert i samarbeidet med Norsk Shi Tzu Klubb. Denne utstillingen ga oss et bra overskudd og disse pengene vil vi blant annet bruke til og arrangere et
oppdretterseminar i mars 2013. Vi har ingen planer om å arrangere flere utstillinger utenom Rasespesialen i de nærmeste årene fremover. I år blir Rasespesialen arrangert i Drammen som vanlig men i 2015 har vi søkt om å holde den sammen med Europautstilling som er i Lillestrøm september.
– NYTK sin hjemmeside oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen ligger der.
Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater.
– NYTK hadde 325 medlemmer i des. 2013. Dette er en oppgang fra 2012.
– 3 pelsstellkurs ble arrangert i 2013 ( Østlandet, Molde og Rogaland.) NYTK vil også holde pelsstellkurs i 2014 for medlemmer av klubben.
– 1 utstillingskurs ble holdt i februar. 2013 på Østlandet.
– Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2013 etc.
– 3 utgaver av YT-NYTT er utgitt i 2013
– NYTK hadde også i 2013 rasestand på Dogs4all.
– På nytk.no kan du melde deg på månedlig Nyhetsbrev fra NYTK.
Mestvinnende Yorkshire Terrier 2013, Årets Debutant og Årets Unghund ble No Se Dk Nord Ch Gudyork Impuls. Mestvinnende tispe 2013 Sharrmnatan`s Revolutionary Style
Årets Oppdretter Helenè Fridh med Kennelen Bokella
Utmerkelse vil bli tildelt på NYTK sitt årsmøte

Ellen Kristina Møystad Collettsgt 60 E 0456 Oslo Tlf: 948 63 007
Til Årsmøtet i Norsk Yorkshireterrierklubb Oslo 14.02.14
Jeg har revidert regnskapet for Norsk Yorkshireterrierklubb for 2013. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre.
Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et riktig bilde av fore-ningens økonomiske stilling pr 31.12.2013
Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet og at styrets medlemmer gis ansvarsfrihet for regnskapsåret 2013.
Ellen Kristina Møystad Revisor

Vedlegg 3 – Nina Grasmo fremlegger sak om å fjerne Yorkshire Terrier fra NKK’s mestvinnerliste. Nina fremlegger også sak om at NYTK kun skal ha en mestvinnerliste samlet for hannhunder og tisper.
Vedlegg 4 – Ingrid Helene Østvold fremlegger sak om å opprettholde Norsk Championat tittel for Yorkshire Terrier med at det kreves 3 certifikat hvorav 1 certifikat må oppnås på en NKK Internasjonal utstilling eller på NYTK’s Rasespesial. Utenlandske hunder som har championtittel, kan bli champion med 1 certifikat fra en av ovennevn-te. Gyldig fra 01.01.2015. Vedlegg 5 – Valgkomitéens innstilling:
Valgkomitéen er meget fornøyd med det arbeidet styret har gjort i perioden. Det er arbeidet med f.eks. rasespesial, stand på Dogs4all, dyrehelse, god informasjon til medlemmer for å nevne noe.
Valgkomitéen har behandlet valgforslag og forslaget er enstemmig vedtatt i komitéen. Alle de spurte har takket ja til å stille til valg.

Stemmeseddel finner du i PDF fil her:

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar